546-0307/07 – Úvod do vodního hospodářství (UVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a terminologií vodního hospodářství, jeho současnými směry a problémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači základní a ucelený přehled o vodě, jejím významu a vlastnostech. Dále je zaměřen na problematiku hydrosféry v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR, student se seznámí s vývojem vodního hospodářství, základní terminologií z technologie vody (principy a procesy úpravy a čištění vod), hydrologie, vodohospodářských staveb, hydrauliky, revitalizace toků. Předmět se zabývá i systémem řízení VH v ČR a vývojem legislativy a direktivami EU.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9 HYÁNEK, L. a kol. Čistota vod. Bratislava: ALFA, 1991. ISBN 80-05-00700-0 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. SYNÁČKOVÁ, M. Čistota vod. Praha: ČVUT, 1994 EDZWALD, J. K. Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 978-0071630115

Doporučená literatura:

BLAŽEK, V. a kol. Voda v České republice. Praha, 2006. ISBN 80-903482-1-1 HORÁKOVÁ, M. a kol. Analytika vody. Praha: VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-520-6 BINDZAR, J. a kol. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 Kolektiv autorů. Water in the Czech Republic. Praha: Consult, 2006. 250 s. ISBN 80-903482-2-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu. Předmět je ukončen testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku. Zpracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda a její základní fyzikální a chemické vlastnosti, skupenské stavy, koloběh vody v přírodě. 2. Přírodní vody, atmosférické, povrchové, podzemní, minerální, mořské a jejich základní charakteristika. 3. Pitné a provozní vody, požadavky na množství a kvalitu, bilance potřeb. 4. Odpadní vody splaškové, průmyslové, důlní a jejich charakteristika. 5. Vodní toky, charakteristika, druhy, rozdělení, základní hydrologické údaje. 6. Objekty na vodních tocích, vodní nádrže a rybníky. Provozování a bezpečnost. 7. Srážkové vody, vodní bilance, znečištění vod. 8. Vodárenství, jímání, doprava, akumulace a zásobování pitnou vodou. 9. Úprava vody, přehled základních procesů a zařízení pro úpravu povrchových a podzemních vod. 10. Odvádění odpadních a dešťových vod – stokování. 11. Čištění odpadních vod, přehled základních procesů a zařízení na ČOV. 12. Organizace a řízení vodního hospodářství v ČR, přehled základních statistických údajů. 13. Povodně a sucho. Protipovodňová ochrana a omezení následku sucha. 14. Vodohospodářská legislativa - vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, prováděcí předpisy k zákonu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku. Zpracování semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Samostatnost, konzultace a zpracování zadaných úloh.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní