546-0315/01 – Geography and Geomorphology ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Introduction to study of science of geography, especially physic geography. Geomorfology is based on study of forms of surface, modelling by exogenic process as fluvial,glacier,eolic.... Regional geomorfology.

Compulsory literature:

Allen, A., P.(1997): Earth Surface Processes. Oxford. 404 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsahem předmětu je: začlenění geomorfologie do systému věd, geomorfologické školy a vývoj geomorfologických názorů. Stavba pevného zemského tělesa (seismický model), geotektonické hypotézy.Teorie litosférických desek. Endogenní geomorfologické pochody. Magmatická činnost a sopečné tvary. Zemětřesení a vliv na vývoj reliéfu. Strukturní geomorfologie - vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Typy reliéfu na horizontálně uložených horninách (reliéf tabulí). Typy reliéfu na ukloněných horninách (reliéf quest). Typy reliéfu na zvrásněných horninách (reliéf pánví, klenby, vrásy a vrásová pohoří). Typy reliéfu na rozlámaných horninách (reliéf zlomových svahů). Dynamická geomorfologie Modelace reliéfu exogenními procesy. Srovnání činnosti exogenních a endogenních procesů v krajině.Základy klasifikace reliéfu. Reliéf jako forma. Fluviální procesy. Terminologie. Povrchové vody v krajině, se zaměřením na říční modelaci krajiny. Hydrologický režim řek. Typologizace řek. Erozní a akumulační tvary říční činnosti. Příklady vývoje krajiny říční činností – modelové území CHKO Poodří. Kryogenní procesy. Terminologie. Nivační procesy. Erozní a akumulační tvary u sněžníků. Glaciální procesy. Erozní a akumulační tvary ledovcové činnosti i v periglaciální zóně. Příklady vývoje krajiny u nás v glaciálním období. Eolické procesy. Terminologie. Vítr jako modelační činitel reliéfu. Erozní a akumulační tvary v krajině. Příklady vzniku těchto tvarů na našem území. Zvětrávací procesy : Fyzikální a chemické procesy. Terminologie. Typy zvětralinových plášťů. Fyzikální zvětrávání : - termické - exfoliace - fyzikální zvětrávání vlivem růstu krystalů - fyzikální zvětrávání vlivem bobtnání - biologické Chemické zvětrávání: - hydrolýza - rozpouštění - vzájemná výměna kationtů - oxidace a redukce Krasové procesy. Terminologie. Karbonátový kras. Hydrologický režim krasového území. Erozní a akumulační tvary v krasové krajině. Modelové území - CHKO Moravský kras. Svahové procesy. Terminologie. Fluviální svahové pochody. Svahové pochody vyvolané podpovrchovou vodou. Erozní a akumulační tvary, příklady vzniku těchto tvarů v krajině. Gravitační svahové pochody. Erozní a akumulační tvary. Antropogenní procesy. Terminologie. Procesy urychlení a zpomalení přírodních exogenních procesů. Erozní a akumulační tvary vzniklé touto činností. Procesy technogenních procesů (agradace, transport, degradace). Erozní a akumulační tvary vzniklé touto činností. Modelové území - antropogenní krajina Ostravské pánve.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner