546-0319/01 – Environmental Impact Assessment (OAV-I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject takes in pollutants assessments in the atmosphere, water assessments, soil assessments, waste assessments and assessments of physical and technical pollution. Subject also includes global environmental pollution (acid rains, global warming, ozone layer, smog) and environmental degradation effects (food chain contamination, contaminants toxicity and genotoxicity, contaminants persistence and bioaccumulation). The final part deals the legislation in branch of the environmental impact assessment in the Czech republic.

Compulsory literature:

Barrow, C.J.: Environmental and Social Impact Assessment: an Introduction. Arnold, London 1997. ISBN: 0-340-66271-9.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Ovzduší: Znečišťování a znečištěné ovzduší. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. 2. Limity - znečišťování a znečištění ovzduší. Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek. Měření a výpočet emisí. 3. Znečišťování vod: Vlastnosti a funkce vody. Znečišťování vod. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. 4. Přípustné znečišťování vod. Výpočty koncentrací znečišťujících látek. Biochemické procesy. 5. Znečišťování půdy: Vlastnosti a funkce půdy. Znečišťování půdy. 6. Povaha a vlastnosti látek znečišťujících půdu. Přípustné znečišťování půd. 7. Znečišťování odpady: Základní pojmy a vztahy. Druhy a kategorizace odpadů. Vznik, využití a zneškodňování odpadů. 8. Znečišťování fyzikálními vlivy: Hluk a vibrace. 9. Ionizující záření. Elektromagnetické záření. Tepelné znečištění. 10. Globální znečišťování životního prostředí: Kyselé deště. Oteplování země. Ozónová vrstva Země. Smog. 11. Důsledky zhoršování stavu životního prostředí: Kontaminace potravního řetězce. Toxicita a genotoxicita znečišťujících látek. Perzistence a bioakumulace znečišťujících látek. 12. Posuzování vlivů na životní prostředí v České republice – platná legislativa (zákon č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb.). Kategorie I a II ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění. 13. Zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění. 14. Náležitosti oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění (náplň oznámení), náležitosti dokumentace ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění (náplň dokumentace). 15. Posudek ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, veřejné projednání ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Náplň cvičení: 1. Přepočet různých jednotek emisí a imisí (z ppm na mg/m3 apod.); přepočet na normální stav. 2. Výpočty emisních toků u různých technologických zařízení (výpočet emisí z čerpacích stanic pohonných hmot, z energetických zařízení, lakoven atd.). 3. Rozptyl škodlivin do ovzduší. 4. Výpočty koncentrací znečišťujících látek u vod. 5. Čištění vod. 6. Likvidace odpadu (termické způsoby likvidace, kompostování atd.). 7. Stanovení výhledové intenzity dopravy na komunikacích. 8. Výpočet emisí z provozu silničních motorových vozidel. 9. Výpočet hluku z dopravy dle příslušné metodiky. 10. Výpočet objemu vod odtékajících z komunikací (výpočet koncentrace chloridů a ropných látek ve vodách odtékajících z komunikací do vodotečí).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.