546-0320/01 – Contaminants of the Environment (KontŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The identification of pollutants from legislation point of view. Acquire of knowledge on behaviour of pollutants in environment on the basis of their environmental properties (bioaccumalition index, ecotoxicity, Kow). The classification of hazardous components and especially hazardous components in water environment.

Teaching methods

Lectures
Project work

Summary

The aim of the subject "Pollutants in the environment" is introduction to the basic term of environmental chemistry. Th students are acquitants with chemicals and elements, which are present in the environment during impact of anthropogenous activity. The students received the physico-chemical, toxicological properties and information about fate of pollutants in the environment and also their influence on living organisms.

Compulsory literature:

Lipnick L. (2002): Chemicals in the environment: fate, impacts and remediation. American Chemical Society, 1-508. Lancaste M. (2010): Green chemistry: an introductory text. Cambridge Royal Society of Chemistry, 2nd Edition. Schecter A. (2012): Dioxins and health including other persistant organic pollutants and endocrine disruptors. 3rd Edition. Wiley. ISBN 978-0-470-60529-5, 1-680. Walker D. (2011): Fuels and the environment. Evans Brothers, 1-288.

Recommended literature:

Des Connell: Basic Concepts of Environmental Chemistry. 2nd.ed Boca Raton: Francis Group, 462s. ISBN 978-1-5667-0676-6. 2005. Loon, G.W., Duffy, S.J. Environmental chemistry. A global perspective. 2nd ed. Oxford University Press. 514s. ISBN-10: 0-19-927499-1. 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod. Základní pojmy a definice. Životní prostředí. Základní složky životního prostředí - atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Lokální, regionální a globální problémy znečištění životního prostředí. Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků. 2. Chemické látky - polutanty v prostředí. Vstup, osud, vliv polutantů na živé organismy, procesy ovlivňující distribuci a osud polutantů, transport. 3. Chemické reakce polutantů ve všech složkách ŽP. Fázové rovnováhy a mezifázové procesy. Kinetika chemických reakcí, termodynamika. 4. Základní skupiny polutantů. Skleníkové plyny - CO2, N2O, CH4 - (skleníkový efekt) – zdroje, vstup, transport, osud v životním prostředí, vliv na životní prostředí.. 5. Těžké kovy. As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, V, Sn. Zdroje, vstup, transport, osud a vliv těžkých kovů na životní prostředí. Toxické účinky těžkých kovů na lidský organismus. 6.Organické polutanty. Rozdělení, klasifikace, těkavé organické látky. Zdroje, vstup, transport, reakce a osud v životním prostředí, účinky na živé organismy. 7. Persistentní organické polutanty ( POPs). Obecné vlastnosti, toxické účinky, globální význam výskytu POPs v životním prostředí, rozdělení a klasifikace, osud a transport v životním prostředí. Mezinárodní úmluvy. Inventury POPs. 8.- 9. Charakteristika jednotlivých skupin POPs – PCB, OCP, PAU, PCDDs/Fs, PCNs, PBDE, PFCs, SCCPs. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce. 10. Další skupiny polutantů. Ropné uhlovodíky, detergenty, hnojiva, organokovové látky, radioaktivní látky. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce, účinky na životní prostředí. 11. Znečištění atmosféry. Základní vlastnosti atmosféry, složení a struktura atmosféry, emise, imise, aerosoly, acidifikace, smog, rozptyl znečišťujících látek v atmosféře, reakce polutantů v atmosféře. Ozónová vrstva, faktory poškozující ozónovou vrstvu. 12. Hydrosféra. Voda, vlastnosti, funkce, klasifikace vod. Znečištění hydrosféry, sedimenty, eutrofizace vod, samočistící scopnosti vod. 13. Pedosféra Složení a vlastnosti půd, půdotvorné faktory a procesy. Znečištění pedosféry, kontaminace půd, kontaminace potravních řetězců. Odpady. 14. Hodnocení rizik spojených se vstupem polutantů do životního prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do životního prostředí 15. Legislativa v oblasti životního prostředí, limitní hodnoty vybraných polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí – ovzduší, hydrosféra, půdy, odpady.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.