546-0320/03 – Kontaminanty životního prostředí (KontŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SYR0013 Ing. Lucie Syrová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikace polutantů z hledika požadavků legislativy. Získání znalostí o chování polutantů v prostředí na základě jejich environmentálních vlastností (index bioakumulace, ekotoxicita, dělící koeficienty). Klasifikace nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek ve vodním prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Cílem předmětu „Kontaminanty životního prostředí“ je seznámení posluchačů se základními pojmy environmentální chemie. Studenti jsou seznámeni s chemickými látkami, které se vyskytují vlivem antropogenní činnosti v životním prostředí, s jejich fyzikálně chemickými vlastnostmi, reakcemi a osudem v ŽP a jejich účinky na živé organismy.

Povinná literatura:

Bencko, V.,Cikrt, M., Lener, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s. ISBN 80-7169-150-X. 1995. Pitter, P. Hydrochemie. 3. vydání, 568 s. ISBN 80-7080-340-1. 1999. Raclavský, K., Raclavská, H., Matýsek, D. Ochrana půd. FRVŠ 408 F1. VŠB-TU Ostrava, Institut geologického inženýrství. 2002. Víden, I. Chemie ovzduší. Praha. Nakl. VŠCHT. 98 s., ISBN 80-7080-571-4. 2005.

Doporučená literatura:

Kaličinksá J. (2008): Monitorování životního prostředí. Nakladatelství PAVKO, 1-88. Lukeš I., Mikča B. (2009): Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, ISBN 978-80-246-1146-5, 1-178.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostní test z odpřednášeného učiva (2 x za semestr) na přednášce

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z chemie na úrovni gymnázia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod. Základní pojmy a definice. Životní prostředí. Základní složky životního prostředí - atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Lokální, regionální a globální problémy znečištění životního prostředí. Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků. 2. Chemické látky - polutanty v prostředí. Vstup, osud, vliv polutantů na živé organismy, procesy ovlivňující distribuci a osud polutantů, transport. 3. Chemické reakce polutantů ve všech složkách ŽP. Fázové rovnováhy a mezifázové procesy. Kinetika chemických reakcí, termodynamika. 4. Základní skupiny polutantů. Skleníkové plyny - CO2, N2O, CH4 - (skleníkový efekt) – zdroje, vstup, transport, osud v životním prostředí, vliv na životní prostředí.. 5. Těžké kovy. As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, V, Sn. Zdroje, vstup, transport, osud a vliv těžkých kovů na životní prostředí. Toxické účinky těžkých kovů na lidský organismus. 6.Organické polutanty. Rozdělení, klasifikace, těkavé organické látky. Zdroje, vstup, transport, reakce a osud v životním prostředí, účinky na živé organismy. 7. Persistentní organické polutanty ( POPs). Obecné vlastnosti, toxické účinky, globální význam výskytu POPs v životním prostředí, rozdělení a klasifikace, osud a transport v životním prostředí. Mezinárodní úmluvy. Inventury POPs. 8.- 9. Charakteristika jednotlivých skupin POPs – PCB, OCP, PAU, PCDDs/Fs, PCNs, PBDE, PFCs, SCCPs. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce. 10. Další skupiny polutantů. Ropné uhlovodíky, detergenty, hnojiva, organokovové látky, radioaktivní látky. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce, účinky na životní prostředí. 11. Znečištění atmosféry. Základní vlastnosti atmosféry, složení a struktura atmosféry, emise, imise, aerosoly, acidifikace, smog, rozptyl znečišťujících látek v atmosféře, reakce polutantů v atmosféře. Ozónová vrstva, faktory poškozující ozónovou vrstvu. 12. Hydrosféra. Voda, vlastnosti, funkce, klasifikace vod. Znečištění hydrosféry, sedimenty, eutrofizace vod, samočistící scopnosti vod. 13. Pedosféra Složení a vlastnosti půd, půdotvorné faktory a procesy. Znečištění pedosféry, kontaminace půd, kontaminace potravních řetězců. Odpady. 14. Hodnocení rizik spojených se vstupem polutantů do životního prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do životního prostředí 15. Legislativa v oblasti životního prostředí, limitní hodnoty vybraných polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí – ovzduší, hydrosféra, půdy, odpady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní