546-0320/03 – Kontaminanty životního prostředí (KontŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SYR0013 Ing. Lucie Syrová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikace polutantů z hledika požadavků legislativy. Získání znalostí o chování polutantů v prostředí na základě jejich environmentálních vlastností (index bioakumulace, ekotoxicita, dělící koeficienty). Klasifikace nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek ve vodním prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Cílem předmětu „Kontaminanty životního prostředí“ je seznámení posluchačů se základními pojmy environmentální chemie. Studenti jsou seznámeni s chemickými látkami, které se vyskytují vlivem antropogenní činnosti v životním prostředí, s jejich fyzikálně chemickými vlastnostmi, reakcemi a osudem v ŽP a jejich účinky na živé organismy.

Povinná literatura:

Bencko, V.,Cikrt, M., Lener, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s. ISBN 80-7169-150-X. 1995. Pitter, P. Hydrochemie. 3. vydání, 568 s. ISBN 80-7080-340-1. 1999. Raclavský, K., Raclavská, H., Matýsek, D. Ochrana půd. FRVŠ 408 F1. VŠB-TU Ostrava, Institut geologického inženýrství. 2002. Víden, I. Chemie ovzduší. Praha. Nakl. VŠCHT. 98 s., ISBN 80-7080-571-4. 2005.

Doporučená literatura:

Kaličinksá J. (2008): Monitorování životního prostředí. Nakladatelství PAVKO, 1-88. Lukeš I., Mikča B. (2009): Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, ISBN 978-80-246-1146-5, 1-178.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostní test z odpřednášeného učiva (2 x za semestr) na přednášce

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z chemie na úrovni gymnázia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod. Základní pojmy a definice. Životní prostředí. Základní složky životního prostředí - atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Lokální, regionální a globální problémy znečištění životního prostředí. Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků. 2. Chemické látky - polutanty v prostředí. Vstup, osud, vliv polutantů na živé organismy, procesy ovlivňující distribuci a osud polutantů, transport. 3. Chemické reakce polutantů ve všech složkách ŽP. Fázové rovnováhy a mezifázové procesy. Kinetika chemických reakcí, termodynamika. 4. Základní skupiny polutantů. Skleníkové plyny - CO2, N2O, CH4 - (skleníkový efekt) – zdroje, vstup, transport, osud v životním prostředí, vliv na životní prostředí.. 5. Těžké kovy. As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, V, Sn. Zdroje, vstup, transport, osud a vliv těžkých kovů na životní prostředí. Toxické účinky těžkých kovů na lidský organismus. 6.Organické polutanty. Rozdělení, klasifikace, těkavé organické látky. Zdroje, vstup, transport, reakce a osud v životním prostředí, účinky na živé organismy. 7. Persistentní organické polutanty ( POPs). Obecné vlastnosti, toxické účinky, globální význam výskytu POPs v životním prostředí, rozdělení a klasifikace, osud a transport v životním prostředí. Mezinárodní úmluvy. Inventury POPs. 8.- 9. Charakteristika jednotlivých skupin POPs – PCB, OCP, PAU, PCDDs/Fs, PCNs, PBDE, PFCs, SCCPs. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce. 10. Další skupiny polutantů. Ropné uhlovodíky, detergenty, hnojiva, organokovové látky, radioaktivní látky. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce, účinky na životní prostředí. 11. Znečištění atmosféry. Základní vlastnosti atmosféry, složení a struktura atmosféry, emise, imise, aerosoly, acidifikace, smog, rozptyl znečišťujících látek v atmosféře, reakce polutantů v atmosféře. Ozónová vrstva, faktory poškozující ozónovou vrstvu. 12. Hydrosféra. Voda, vlastnosti, funkce, klasifikace vod. Znečištění hydrosféry, sedimenty, eutrofizace vod, samočistící scopnosti vod. 13. Pedosféra Složení a vlastnosti půd, půdotvorné faktory a procesy. Znečištění pedosféry, kontaminace půd, kontaminace potravních řetězců. Odpady. 14. Hodnocení rizik spojených se vstupem polutantů do životního prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do životního prostředí 15. Legislativa v oblasti životního prostředí, limitní hodnoty vybraných polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí – ovzduší, hydrosféra, půdy, odpady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti: 6 hodin přednášek + 6 hodin cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá semestrální projekt na téma, které mu bude zadáno na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní