546-0321/02 – Meteorologie a klimatologie (MAK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení a monitoring meteorologických veličin s aplikací na klimatologické děje. Zpracování aktuálně naměřených meteorologických veličin a statistické zpracování dlouhodobých klimatologických řad.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět objasňuje základní procesy v atmosféře, resp. troposféře. Charakterizuje podmínky monitoringu jednotlivých meteorologických prvků jako je teplota, relativní vlhkost, oblačnost, srážky, výpar, vítr. Statisticky vyhodnocuje sběr dat a provádí analýzy denního a ročního chodu vybraných meteorologických prvků. Část předmětu je věnována geografickým faktorům klimatu.

Povinná literatura:

VYSOUDIL, Miroslav. Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.ISBN 978-80-244-3892-4. KRÁLOVÁ, Helena a Zdeněk ZVĚŘINA. Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2002.ISBN 80-214-2338-2. BARTOŠ, Michael, NĚMEC, Jan a Jan KOPP, ed. Vodstvo a podnebí v České republice v souvislosti se změnou klimatu. Praha: Pro Ministerstvo zemědělství ČR vydal Consult, 2009. ISBN 978-80-903482-7-1. BARRY, R. G. a R. J. CHORLEY. Atmosphere, Weather, and Climate. New York: Routledge, 1998. ISBN 0‐415160200

Doporučená literatura:

BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. 2015.ISBN 978-80-87902-11-0. TOLASZ, R. Atlas podnebí Česka. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2007. ISBN 978-80-86690-26-1. PROŠEK, Pavel. Antarktida. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2140-3 ROTH, Günter D. Encyklopedie počasí: jak porozumět počasí a meteorologickým předpovědím. Praha: Knižní klub, 2000. ISBN 80-242-0228-x.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pochopení základních meteorologických veličin a klimatologických dějů je ověřováno při aktivní práci v terénu na měření klimatologických dat a jejich vyhodnocení. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Statistické zpracování vybraných klimatologických dat, na PC učebně. Práce na portálu ČHMÚ - zpracování historických řad, vybraných, klimatologických veličin. Práce na portálu ČHMÚ model Aladin, radarové snímky, družicové snímky. Měření klimatologických dat v terénu na vybraných stanovištích i ve spolupráci s ČHMÚ. A jejich vyhodnocení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Meteorologie jako vědní disciplína, klimatologie jako vědní disciplína. Předměty a objekty studia těchto disciplín, rozdíly. 2.Teplota jako meteorologický i klimatologický prvek. Charakteristika – veličiny potřebné pro praxi. Denní a roční chod teploty v ČR, extrémní hodnoty v ČR. Geografické faktory horizontálních změn teploty. Prostorové rozložení teploty v ČR. Měření – standartní podmínky, přístrojové vybavení, standartní výška, čas. Teplotní anomálie – problematika tepelných ostrovů v ČR. 3.Statistické metody zpracování naměřených veličin teplot – aritmetický průměr, vážený průměr, metoda izoterm. 4.Relativní vlhkost jako meteorologický i klimatologický prvek. Charakteristika – veličiny potřebné pro praxi. Geografické faktory horizontálních změn relativní vlhkosti. Prostorové rozložení relativní vlhkosti v ČR. Denní a roční chod relativní vlhkosti v ČR, extrémní hodnoty v ČR. Měření – standartní podmínky, přístrojové vybavení, standartní výška, čas a metoda psychrometrických tabulek. 5.Produkty kondenzace: oblačnost. Typy oblaků – srážkově aktivní, jejich geneze, morfologie. 6.Vertikální Srážky – jako meteorologický i klimatologický prvek. Klasifikace srážek podle skupenství srážek, podle polohy, podle geneze, intenzity srážek. Charakteristika – veličiny potřebné pro praxi. Geografické faktory prostorového rozložení srážek. Prostorové rozložení srážek v ČR. Denní a roční chod srážek v ČR, extrémní hodnoty v ČR. Měření – standartní podmínky, přístrojové vybavení, standartní výška, čas. 7.Statistické metody zpracování naměřených veličin srážek – aritmetický průměr, vážený průměr, metoda izohyet. A jiné metody. Úhrn srážek, intenzita srážek – data chmi.cz, model Aladin, radarové snímky. 8.Řešení závislosti úhrnu srážek na teplotě, u konvekčních srážek. 9.Horizontální srážky. 10.Výpar - jako meteorologický i klimatologický prvek. Charakteristika – veličiny potřebné pro praxi. Geografické faktory horizontálních změn výparu. Denní a roční chod výparu v ČR, extrémní hodnoty v ČR. 11.Problematika měření výparu, výpar aktuální, potenciální. Modelování veličiny výparu. 12.Vítr jako meteorologický i klimatologický prvek. Charakteristika – veličiny potřebné pro praxi. Geografické faktory prostorového rozložení větru v ČR. Dlouhodobé trendy rychlosti a směru větru v ČR, extrémní hodnoty. Statistické metody zpracování dat rychlosti a směru větru – větrná růžice. 13.Klasifikace mezoklimatu ČR. Atlas podnebí ČR. Dlouhodobé časové řady vybraných, klimatologických veličin. 14.Regionalizace klimatu ČR – Quitt (1971), aktualizace Atlas podnebí (2007).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení, pokud nebude vážná omluva.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku