546-0322/02 – Ecology I ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Organism and environment. Ecological faktors. Population Ecology. Communities and biocoenoses. Ecosystems. Ecological stability. Cycling of matter. The energy in ecosystems. Food chains, food pyramids. Water ecology. Land ecology. Ecology of Man.

Compulsory literature:

Begon M.,Harper J.L.,Townsend C.R.(1990):Ecology -individuals, populations and commnunities. Blackwell Scien. Publ.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY I. Obecná ekologie 1. Systém ekologických věd, ekologie jako vědní obor - definice, vztahy k ostatním vědním disciplínám. 2. Biosféra, její složky, charakteristika. Organismy a prostředí 2a) Abiotické faktory - sluneční záření, teplota, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 2b) Biotické faktory - faktory vnitroduhové, mezidruhové, antropogenní. 3. Populace - základy autekologie. 4. Společenstvo - základy synekologie. 5. Ekosystém - teorie ekosystému, geobiocenózy. Ekologická stabilita, homeostáza. 6. Koloběhy látek, biogeochemické cykly. Toky energie, produktivita ekosystému. Přenos informace, regulace. 7. Mezní činitelé, zákony minima a tolerance. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě, regulace. 8. Dynamika ekosystému, aktivita ekosystému. Ekologická nika. 9. Ekologie sladkých vod - ekosystém mokřad, rybník, řeka.. Ekologie souše - ekosystém les, agroekosystém a městský ekosystém. II. Ekologie člověka 1. Ekologie člověka - pojetí. Evoluce člověka, urbanizační proces - industriální a postindustriální společnost 2. Lidská populace a populační vývoj. Funkce člověka v ekosystému. 3. Životní prostředí a zdraví - monitorování znečištění prostředí a expozice člověka, bioindikátory a biomarkery. 4. Kulturní ekologie. 5. Trvale udržitelný rozvoj. CVIČENÍ 1. Úvod - seznámení se základními ekologickými pojmy 2. Terénní cvičení - ekosystémy rybník, mokřad, lužní les, nivy řeky (Poodří) 3. Terénní cvičení 4. Terénní cvičení 5. Klíčivost semen v rostoucích skalice modré a stanovení dávky LD 50 6. Stanovení velikosti pomocí milimetrové sítě a pomocí vážení standardního papíru 7. Výlov produkčních a neprodukčních rybníků ve Studénce 8. Výlov produkčních a neprodukčních rybníků ve Studénce 9. Výlov produkčních a neprodukčních rybníků ve Studénce 10. Pozorování vitality kvasnic v živných roztocích o různé koncentraci cukru fotometricky 11. Pozorování vitality kvasnic v živných roztocích o různé koncentraci cukru mikroskopicky, ekologická valence, faktor v minimu a maximu... 12. Přednes zadaných seminárních prací 13. Zápočtová písemka 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 47  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner