546-0323/01 – Environmental Analysis ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
STE68 Ing. Radka Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course of Environmental Methods of Analysis requires broad background knowledge of chemical and physical concepts. This subject contain links to fundamental principles that underly the different analytical methods. Studying the fundamental concepts will reinforce your understanding of both the analytical techniques and the underlying principles.

Compulsory literature:

Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, 1995. Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry, Wiley 1998. Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, 1998. Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, 1999.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Analytické metody absolutní a komparativní. kalibrační metody: kalibrační křivka, metoda standardního přídavku. Hodnocení výsledků analýzy: chyba, odchylka, správnost, přesnost, rozpětí, odlehlé výsledky. Způsob vyjádření výsledků analýzy: aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka, interval spolehlivosti, platné číslice. Základní pojmy a výpočty. Odběr vzorků pevných, kapalných a plynných materiálů, odběr vzorku v životním prostředí a průmyslu. 2. Odměrná analýza: základy odměrných stanovení. Neutralizační odměrná analýza, metody neutralizační analýzy. Srážecí odměrná analýza - merkurimetrie, chelatometrie. Oxidačně redukční odměrná analýza - manganometrie, bichromatometrie, jodometrie, bromatometrie, cerimetrie, titanometrie, metody diazotační. 3. Přehled elektrochemických metod, principy a jejich analytické využtí: potenciometrie, voltametrie a polarografie, konduktometrie. Potenciometrie - základní pojmy, nernstova rovnice, elektrody prvního druhu, elektrody druhého druhu, elektrody redoxní, elektrody ISE, analytické využití potenciometrie, potenciometrické titrace, analytické využití. 4. Voltametrie a polarografie - princip metod, děje na polarizovatelné elektrodě, difúzní proud, polarizační křivky I-E, klasická polarografie, DPP, rozpouštěcí voltametrie, analytické využití. Voltametrické titrace - amperometrické titrace, biamperometrické titrace, bipotenciometrické titrace, analytické využití metod. 5. Elektrogravometrie a coulometrie - elektrogravimetrie za konstantního proudu, elektrogravimetrie za konstantního potenciálu, coulometrie za konstantního potenciálu, coulometrické titrace, akvametrie, analytické využití metod. Konduktometrie - vodivost roztoků elektrolytů, měření vodivosti, konduktometrické titrace, dielektrimetrie, analytické využití. 6. Přehled separačních metod, principy a jejich analytické využtí: Separace, rozdělení separačních metod. Chromatografie - princip chromatografie, rozdělení chromatografických metod. Plynová chromatografie - kolony v GC, detektory v GC, pracovní techniky GC, popis chromatogramu, retenční charakteristiky, vliv distribučních konstant na retenční data, účinnost separace v chromatografii, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, analytické využití. 7. Kapalinová chromatografie - vysoce účinná LC, detektory v LC, LSC, LLC, iontově-výměnná chromatografie, GPC, planární techniky LC - PC, TLC a HPTLC, analytické využití metod. 8. Extrakce - rozdělení extrakčních soustav. Extrakce z kapaliny do kapaliny - rovnováha v systému kapalina-kapalina, účinnost extrakce, provedení extrakce. Nadkritická fluidní extrakce-SFE, analytické využití. Extrakce pevnou fází-SPE, analytické využití. 9. Elektroforéza - princip metody,tónová elektroforéza, IEF, CE, analytické využití metod. Izotachoforéza - princip metody, experimentální uspořádání, detektory, analytické využití. Membránové separace - ultrafiltrace, dialýza, obrácená osmóza, elektrodialýza. Hmotnostní spektrometrie - princip metody, instrumentace, hmotnostní spektrum, analytické využití. 10. Přehled optických metod principy a jejich analytické využtí: rozdělení optických metod, optické spektrální metody. Vlastnosti elektromagnetického záření. Rozdělení optických metod. Refraktometrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Interferometrie. Polarimetrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Nefelometrie a turbidimetrie. 11. -12. Optické spektrální přístroje. Emisní spektra. Emisní atomová spektrální analýza - princip metody, instrumentace, analytické využití atomové emisní spektrometrie, plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Ultrafialová a viditelná spektrometrie - základní vztahy, elektronová absorpční spektra, pásové elektronové spektrum, metody a instrumentace. Luminiscenční analýza - princip metody, instrumentace, analytické využití. 13. Infračervená spektrometrie - princip metody, vibrace a rotace molekul, infračervené spektrum, instrumentace, analytické využití. Ramanová spektra - princip metody, analytické využití. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - princip, instrumentace, analytické využití. Nukleární magnetická rezonance - princip, spektra NMR, instrumentace, analytické využití. 14. Radiochemické metody - radioaktivita, druhy záření. Měření radioaktivity - metody využívající přírodní radioaktivitu, indikátorové metody. Neutronová aktivační analýza. Termické metody DTA a TGA, analytické využití metod. Mobilní analytické metody. Screeningové metody. CVIČENÍ Analýza vzorků životního prostředí probranými metodami.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.