546-0328/02 – Working Environment (PP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Jana Kodymová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Workplace risks - identification, assessment, management

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The student will get basic overview in the field of health and safety at work, incl. legislation. The individual topics discussed are, for example, the basic equipment of workplaces in terms of work hygiene, physical factors of work. environment, chemical factors working. environment, physical and mental burden and categorization of work.

Compulsory literature:

Pages of International Labor Organization (www.ilo.org/global/lang--en/index.html) European Risk Observatory: Health and safety risks at the workplace: A joint analysis of three major surveys. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view Boyd, C. Human Resource Management and Occupational Health and Safety. (2003) 208p

Recommended literature:

Hofmann A.D., Tetrick E.L. Health and Safety in Organizations: A Multilevel Perspective (2003) 458p Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2) - Overview Report: Managing Safety and Health at Work. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/second-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener/view Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-final-report-3/view “Healthy workers, thriving companies - a practical guide to wellbeing at work” Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zařazení péče o bezpečnost a hygienu práce do systému řízení ve firmě (návaznost na QMS a EMS, integrovaný systém), platná legislativa Hygienické požadavky na budovy, nároky na projekt, požadavky na vybavení pracovišť z hlediska obecné hygieny - soc. zař. atd. Větrání a vytápění, mikroklimatické podmínky - tepelně vlhkostní poměry na prac., fyziologie práce - zátěž atd. NPK - definice, druhy, atd. Prach - zdroje a účinky, měření a hodnocení Chemické škodliviny - zdroje a účinky, měření a hodnocení (rakovinovorné, alergenní, mutagenní...), biologické expoziční testy. Profesionální infekce Fyzikální škodliviny (hluk - zdroje a účinky, měření a hodnocení; vibrace - zdroje a účinky, měření a hodnocení; ionizující záření a EMG vlnění;osvětlení - denní, umělé, kombinované, barevná úprava prostř.) Klasifikace prací a riziko,choroby z povolání Základy bezpečnosti práce - legislativa, povinnosti podniku

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner