546-0329/01 – Stavitelství (St)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
VAC78 prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - aplikovat, definovat základní vědomosti a poznatky z oblasti stavebních hmot využívaných v pozemním, dopravním a vodním stavitelství; - vypracovat, obhájit a popsat jednoduchou projektovou dokumentaci rodinného domu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti o konstrukcích a objektech pozemních a souvisejících staveb (vodohospodářských, dopravních ap.) - Stavební hmoty a konstrukce běžně používané ve stavebnictví. - Ocelové a dřevěné konstrukce. - Dokumentace staveb. - Konstrukční systémy budov. - Stěny zděné, monolitické, montované. - Komíny. Schodiště. Zastřešení budov - Podélný a příčný řez tělesem komunikace. Odvodnění. - Zemní těleso. Složení konstrukce vozovek. Konstrukce vozovky. - Železniční stavby a letiště. - Vodohospodářské stavby.

Povinná literatura:

JEŽKOVÁ, Jaromíra, Petr MONDSCHEIN a Eva DLOUHÁ. Dopravní stavby. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03393-7. LEMBÁK, Michail. Základy řešení objektů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-732-5. MATOUŠKOVÁ, Dagmar a Jaroslav SOLAŘ. Pozemní stavitelství I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7. EDWARD Allen, Joseph LANO: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 5th Edition. 2008, 1008p. ISBN 978-0-470-07468-8

Doporučená literatura:

SVOBODA, Luboš. Stavební hmoty. 2. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1. KAUN, Miroslav a Bohumil KUBÁT. Dopravní stavby 10. Vyd. 3., přeprac. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01707-9. LUKÁČ, Michal a Emília BEDNÁROVÁ. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: sypané priehrady a hrádze. Bratislava: Jaga, 2006. ISBN 80-8076-031-4. FRANCIS D.K. CHING: Building Construction Illustrated. John Wiley & Sons, 2011, 480p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí studentů během semestru je prováděna následujícím způsobem: 1) kontrola zadaných úkolů pro zpracování semestrálního projektu, vždy v jednotlivých cvičeních; 2) napsání závěrečného testu v posledním cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Stavební hmoty a konstrukce běžně používané ve stavebnictví. 2. Beton a betonové konstrukce. 3. Ocelové a dřevěné konstrukce. 4. Dokumentace staveb. Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní obory stavební výroby. 5. Konstrukční systémy budov. 6. Zakládání staveb. Izolace staveb proti zemní vlhkosti. 7. Stěny zděné, monolitické, montované. 8. Stropní konstrukce. Příčky. 9. Komíny. Schodiště. Zastřešení budov 10. Dopravní stavby. Rozdělení pozemních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Trasa silniční komunikace. Směrové řešení silniční komunikace. 11. Podélný a příčný řez tělesem komunikace. Odvodnění. Zemní těleso. Složení konstrukce vozovek. Konstrukce vozovky. Místní a městské komunikace. 12. Mosty, tunely, opěrné zdi, letiště. 13. Železniční stavby a letiště. 14. Vodohospodářské stavby. Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu: Student získá základní vědomosti o konstrukcích a objektech vodohospodářských a souvisejících staveb (pozemních, dopravních). Zvládnou vypracování jednoduché projektové dokumentace rodinného domu. Znalosti využijí v praktické činnosti. Rámcový program cvičení: 1. Úvod do čtení výkresů ve stavebnictví. Dělení staveb. Základní formáty výkresů. Forma uspořádání výkresů. 2. Projektová dokumentace staveb. Členění stavebního objektu. Technická zpráva projektu pozemních staveb a její obsah. 3. Zobrazování stavebních konstrukcí pozemních staveb. Zásady zobrazování stavebního objektu. Způsoby zobrazování. Zobrazování pohledů, půdorysů. Vedení myšlené plochy řezu pro vznik půdorysu. Zobrazování svislých řezů. Vedení myšlené plochy svislého řezu. 4. Výkopy a základy staveb. Kreslení výkopů. Označování figur. Kótování výkopů. Postup při čtení výkresů výkopů. Základy staveb. Kreslení základů. kreslení kanálů v základech. Kótování základů a kanálů. 5. Svislé konstrukce. Kreslení a čtení svislých konstrukcí, úprav povrchů, otvorů s výplněni. Označování, zakreslování, kótování komínových a ventylačních průduchů. 6. Označování, zakreslování, kótování okenních a dveřních otvorů. Kreslení a čtení výkresů schodišť. Kreslení půdorysu schodiště. Kreslení svislého řezu schodiště. Postup při čtení výkresu schodiště. 7. Výkres - základů (půdorys, příčný řez) 1. část 8. Výkres - základů (půdorys, příčný řez) 2. část 9. Výkres - 1. nadzemního podlaží 1.část 10. Výkres - 1. nadzemního podlaží 2.část 11. Výkres - 1. podzemního podlaží 1.část 12. Výkres - 1. podzemního podlaží 2.část 13. Kompletace výkresů 14. Kontrola semestrálního projektu. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet je udělen na základě zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je udělen na základě zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2010/2011 letní