546-0332/01 – Toxikologie (Toxi)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je, aby student získal přehled v základech toxikologie. Posluchač se po absolvování předmětu orientuje v základech obecné a experimentální toxikologie, zná toxické účinky vybraných látek, včetně mechanismu jejich působení a možností omezení rizika či následků intoxikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Interakce škodlivin s živým organismem, biotransformace xenobiotik. Přehled toxikologie anorganických a organických látek. Ekotoxikologické testování a hodnocení látek a odpadů. Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů. Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR. Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací. Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách. Látky výbušné, oxidující a hořlavé. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc.

Povinná literatura:

HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vyd., VŠCHT Praha, Praha 2004, 189 s. ISBN 80-7080-548-X. Dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/001.html MATRKA, Miroslav, RUSEK, Vlastimil. Průmyslová toxikologie: Úvod do obecné a speciální toxikologie [MATRKA, 1998]. 3. opr. vyd. Pardubice: VŠCHT, 1998. 157 s. ISBN 80-7194-131. RUSEK V.: Základy toxikologie a úvod do problematiky hygieny a bezpečnosti práce v chemické laboratoři, VŠCHT Pardubice, 125 s. 2001, dostupné na: http://webak.upce.cz/~uozp/skripta/uozp-skripta-tox-rusek.pdf WALKER, C.H., Principles of ecotoxicology, Ed. Taylor and Francis, London, 2001.

Doporučená literatura:

PALEČEK J., LINHART I., HORÁK J.: Toxikologie a bezpečnost práce. ČVUTPraha. 1999. 150 s. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách; novela č. 345/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví TICHÝ, M., Toxikologie pro chemiky. Universita Karlova, Praha, 2002. BRHEL, P., PICKA, K.: Úvod do průmyslové toxikologie. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 58 s. skriptum LF MU. ISBN 80-210-1738-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů. Pojem toxikologie v širším kontextu přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. 2. Definice pojmů. Toxická látka a toxicita. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření). Klasifikace jedů a jejich působení na organismus. Expozice. 3. Dávka (vztah dávka a účinek). Interakce mezi toxickými látkami. Faktory ovlivňující toxický účinek. 4. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny. Biotransformace (princip, fáze, faktory ovlivňující biotransformaci). 5. Toxokinetika - interakce toxické látky s organismem (primární kontakt, absorpce, distribuce a transport toxické látky v organismu, exkrece). 6. Toxikologie na úrovni molekul a buněk. Mechanismus průniku toxické látky přes biomembránu. Účinky škodlivin na orgánové úrovni (mechanismus, projevy účinku, příklady látek). 7. Mutageneze, karcinogeneze, reprodukční a vývojová toxicita. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity. 8. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků a anorganických sloučenin. 9. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností organických sloučenin. 10. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami 11. Likvidace chemického odpadu v laboratoři. Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce. Seznámení s informačními systémy a zdroji v toxikologii. 12. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři. 13. Současná problematika životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičení. Aktivní účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku