546-0332/02 – Toxikologie (Toxi)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
VAS0028 Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je, aby student získal přehled v základech toxikologie. Posluchač se po absolvování předmětu orientuje v základech obecné a experimentální toxikologie, zná toxické účinky vybraných látek, včetně mechanismu jejich působení a možností omezení rizika či následků intoxikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Interakce škodlivin s živým organismem, biotransformace xenobiotik. Přehled toxikologie anorganických a organických látek. Ekotoxikologické testování a hodnocení látek a odpadů. Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů. Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR. Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací. Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách. Látky výbušné, oxidující a hořlavé. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc.

Povinná literatura:

HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vyd., VŠCHT Praha, Praha 2004, 189 s. ISBN 80-7080-548-X. Dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/001.html MATRKA, Miroslav, RUSEK, Vlastimil. Průmyslová toxikologie: Úvod do obecné a speciální toxikologie [MATRKA, 1998]. 3. opr. vyd. Pardubice: VŠCHT, 1998. 157 s. ISBN 80-7194-131. RUSEK V.: Základy toxikologie a úvod do problematiky hygieny a bezpečnosti práce v chemické laboratoři, VŠCHT Pardubice, 125 s. 2001, dostupné na: http://webak.upce.cz/~uozp/skripta/uozp-skripta-tox-rusek.pdf WALKER, C.H., Principles of ecotoxicology, Ed. Taylor and Francis, London, 2001.

Doporučená literatura:

PALEČEK J., LINHART I., HORÁK J.: Toxikologie a bezpečnost práce. ČVUTPraha. 1999. 150 s. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách; novela č. 345/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví TICHÝ, M., Toxikologie pro chemiky. Universita Karlova, Praha, 2002. BRHEL, P., PICKA, K.: Úvod do průmyslové toxikologie. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 58 s. skriptum LF MU. ISBN 80-210-1738-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů. Pojem toxikologie v širším kontextu přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. 2. Definice pojmů. Toxická látka a toxicita. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření). Klasifikace jedů a jejich působení na organismus. Expozice. 3. Dávka (vztah dávka a účinek). Interakce mezi toxickými látkami. Faktory ovlivňující toxický účinek. 4. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny. Biotransformace (princip, fáze, faktory ovlivňující biotransformaci). 5. Toxokinetika - interakce toxické látky s organismem (primární kontakt, absorpce, distribuce a transport toxické látky v organismu, exkrece). 6. Toxikologie na úrovni molekul a buněk. Mechanismus průniku toxické látky přes biomembránu. Účinky škodlivin na orgánové úrovni (mechanismus, projevy účinku, příklady látek). 7. Mutageneze, karcinogeneze, reprodukční a vývojová toxicita. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity. 8. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků a anorganických sloučenin. 9. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností organických sloučenin. 10. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami 11. Likvidace chemického odpadu v laboratoři. Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce. Seznámení s informačními systémy a zdroji v toxikologii. 12. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři 13. Současná problematika životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70 (70) 36
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  20
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičení. Aktivní účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok