546-0333/01 – Základy ekologie (ZEKO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést studenty k pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě a biosociální podstaty člověka k poznávání vztahů člověka a jeho životního prostředí v současné etapě vědecko-technického a civilizačního vývoje. Cílem je tedy poznat podstatu živé bytosti, fyzického prostředí, vztahu prostředí k těmto bytostem, dynamiku biosféry, biologické reality člověka, metabolických mechanismů působících na udržení a přežití druhů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úlohou tohoto předmětu je seznámit studenty se základy fungování biosféry - vysvětlit základní pojmy (biosféra, ekosystémy, životní prostředí, ekologie), vysvětlit toky hmoty a energie, popsat jednotlivé složky biosféry a jejich nepostradatelné funkce pro existenci života.Dále je úkolem tohoto předmětu poukázat na způsoby a mechanizmy poškozování jednotlivých složek biosféry narušováním jejich funkcí v důsledku antropogenních činností (skleníkový efekt, ozónová díra, globální změny klimatu, kyselé deště, neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů energie, atd.) včetně možných důsledků pro stabilitu ekosystémů v lokálním i globálním měřítku a pro další existenci člověka na této planetě.

Povinná literatura:

CAMPBELL, N.A., REECE, J.B. Biologie. Computer Press, 2006. český překlad. DOLNÝ, A. Ekologie. Ostravská univerzita, 2005. STONAWSKI, J. Základy ekologie. UK Praha, 1993. BEGON, M., TOWNSEND C.R., HARPER,J.L. Ecology: from individuals to ecosystems. Malden-Oxford, Blackwell,2006.

Doporučená literatura:

NOVOTNÝ,J., Biology. Masaryk University Brno, 2004. ROSYPAL A KOL. Nový přehled biologie. Scientia, 2003. BUCHAR, J. A KOL. Život. Nakladatelství Mladá Fronta, Praha, 1987. MEZŘÍCKÝ,V. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha, Portál, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 2. Podmínky pro život ( klima, teplota, voda a vlhkost, světlo, půda). 3. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 4. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 5. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 6. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). 7. Charakteristika životního prostředí člověka 8. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 9. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy). 10. Znečištění sladkých vod a oceánů (hospodaření s vodou,eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT). 11. Zachování druhové rozmanitosti života,násilí ve světě,přelidnění, potravinový problém,zdravotní stav obyvatel,problém chudoby. 12. Zdroje (energie,suroviny,odpady). 13. Ostatní globální problémy (problém informací, problémy spojené s vědecko technickou revolucí, využití oceánů, moří a Antarktidy,institucionální uspořádání,biologická revoluce,zaměstnanost, volný čas).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku