546-0333/02 – Basic Ecology (ZEKO)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
KUL080 Ing. Eliška Kulová
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to help students understand the basic ecological contexts in the nature and the biosociological essence of the human being in order to understand the relationships between man and his environment in the current stage of scientific and technical and civilization development. The aim is to know the nature of the living entity, the physical environment, the relationship of the environment to these beings, the dynamics of the biosphere, the human biological reality, the metabolic mechanisms acting on the survival and survival of the species.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Ecology, protection of environment, environmental engineering. Ecosystems, their functions and their stability. Transformation of energy and material in environment. Solar energy and its transformation, assimilation and dissimilation. Biogeochemical cycles of carbon, oxygen, water, nitrogen, phosforus, sulfur and other elements. Water as a part of biosphere, surfacewater, underground water, drinking water, technological water. Water pollution. Monitoring of water quality. Soil in environtment, pedogenesis. Physical, chemical and biological properties of soil. Soil protection and decontamination. Atmosphere, chemical composition and physical properties. Air pollution, emissions, deposition. Main pollutants: compounds of carbon, sulphur, nitrogen, halogens, solid particles. Acid rain, ozone layer depletion, greenhouse effect. Air protection. Monitoring of air pollution. Waste management and disposal.

Compulsory literature:

BEGON M., HARPER J. L. & TOWNSEND C. R. Ecology: Individuals, Populations and Communities. 4th Edition. Blackwell Scientific Publications, Boston etc. 2006. FULBRIGHT, T., HEWITT, D.G. Wildlife Science: Linking Ecological Theory and Management Applications. CRC Press. 2007. HANSKI I. & GILPIN M. E. Metapopulation Biology. Ecology, Genetics, and Evolution. Academic Press, San Diego etc. 1997. THOMAS P.A., PACKHAM J.R. Ecology of Woodlands and Forests: Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press. 2007.

Recommended literature:

KANE K.T., LANGE M.D. Field and laboratory Methods for General Ecology. McGraw-Kill Comp. 1997. KREBS C.J. Ecological Methodology. 2nd Edition. Addison Wesley Longman, Menlo Park etc. 1999. WHITTAKER, R.J., FERNANDEZ-PALACIOS, J.M. Island Biogeography. Ecology: Evolution, and Conservation. Oxford University Press. 2006. FULBRIGHT, T., HEWITT, D.G. Wildlife Science: Linking Ecological Theory and Management Applications. CRC Press. 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 2. Podmínky pro život ( klima, teplota, voda a vlhkost, světlo, půda). 3. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 4. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 5. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 6. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). 7. Charakteristika životního prostředí člověka 8. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 9. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy). 10. Znečištění sladkých vod a oceánů (hospodaření s vodou,eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT). 11. Zachování druhové rozmanitosti života,násilí ve světě,přelidnění, potravinový problém,zdravotní stav obyvatel,problém chudoby. 12. Zdroje (energie,suroviny,odpady). 13. Ostatní globální problémy (problém informací, problémy spojené s vědecko technickou revolucí, využití oceánů, moří a Antarktidy,institucionální uspořádání,biologická revoluce,zaměstnanost, volný čas).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner