546-0336/01 – Hydrochemistry ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Elektrická konduktivita, oxidačně-redukční potenciál, povrchové napětí, rozpustnost, chemické vazby, elektronegativita roztoku, koncentrace, chemické ekvivalenty, reakční kinetika, zákon chemické rovnováhy, teorie kyselin a zásad, fugacita plynů, aktivita roztoků, aktivitní koeficienty, iontová síla, rovnovážné konstanty. 2. Fyzikálně-chemické procesy ve vodách. Rozpuštění, hydratace, hydrolýza, oxidace a redukce. Spontánnost chemických reakcí a indexy chemické nerovnováhy. Protolytické rovnováhy, komplexotvorné rovnováhy, srážecí rovnováhy a oxidačně-redukční rovnováhy. Základy transportu látek ve vodách (advekce, disrperze, difuze, adsorpce kovů a nekovů, organických látek, těžkých kovů, biodegradece). 3. Metody odběru vzorků vod. Metody a metodika odběru vzorků, konzervace, úprava vzorků před analýzou vzorkovací zařízení, kontinuální monitoring. 4. Základní analytické metody. Odměrná analýza, gravimetrická analýza, spektrální metody (atomová, emisní spektrometrie, atomová absorpční spektrometrie, UV-VIS, infračervená spektrometrie, potenciometrie, chromatografie). 5. Anorganické látky ve vodách. Kovy a polokovy ve vodách (Li, Na, K, Ca, Mg, Sr, Ba, Al, Fe, Mn, Si, B). Těžké kovy ve vodách (Ag, Cd, Hg, Pb, Se, Cr, Ni, Co, Mo, W, V, Be, Sn, Sb, Tl, Ti). Geneze, formy výskytu, vlastnosti a význam, metody stanovení. 6. Anionty ve vodách. Halogenidy ve vodách, sloučeniny síry, dusíku a fosforu. Oxid uhličitý a jeho iontové formy. Vápenato-uhličitanová rovnováha. Plyny rozpuštěné ve vodách. Geneze, formy výskytu, vlastnosti a význam, metody stanovení. 7. Organické látky v vodách. Skupinová stanovení: Chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, organicky vázané halogeny, nepolární extrahovatelné látky, uhlovodíky, organické halogenderiváty, fenoly a polyfenoly, huminové látky, tenzidy a detergenty, pesticidy. Výskyt, vlastnosti, význam a metody stanovení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.