546-0342/01 – Stav a vývoj ŽP v ČR (SVŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Stav a vývoj ŽP v ČR je identifikace historických souvislostí znečištění jednotlivých složek ŽP objasnění jejich poškození. Dále budou demonstrovány metody jejich monitoringu a přímého měření včetně hodnocení zdravotních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s historickými souvislostmi znečišťování složek životního prostředí, podrobněji bude rozebírána problematika poškozování jednotlivých složek ŽP. Studenti se seznámí s metodami přímého měření, monitoringu pro jednotlivé složky ŽP a hodnocením zdravotních a ekosystémových rizik.

Povinná literatura:

Zpráva o životním prostředí ČR [online]. Praha: MŽP ČR, 2017. ISBN 978-80-87770-67-2 PUKLOVÁ, V., ed. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí: Souhrnná zpráva za rok 2016. Praha: SZÚ, 2017. ISBN 978-80-7071-365-5 Státní politika životního prostředí ČR (2012 - 2020) [online]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/ US EPA – Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment).

Doporučená literatura:

Strategické dokumenty v gesci MŽP. Praha: MŽP. Dostupné z: https://www.mzp.cz/ BOCK, M. Příručka hodnocení životního prostředí: přístupy, prostředky a postupy. Praha: CENIA, 2008. ISBN 978-80-85087-65-9 KRATĚNOVÁ, J. a kol. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽP. Praha: SZÚ, 2017. BRIGGS, D. a kol. Linkage Methods for Environmental and Health Analysis: General Guidelines. Geneva: WHO/EHG/95.26, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Informace získané během semestru studenti zahrnou do semestrálních prezentací, které budou reagovat na aktuální témata vývoje složek ŽP v ČR. Předmět bude ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory (osídlení a pohyb obyvatelstva, územní rozložení obyvatelstva, demografický vývoj) 2. Výroba a spotřeba (hrubý domácí produkt, výdaje obyvatelstva, zaměstnanost, zemědělství, průmysl, energetika, stavebnictví, doprava, cestovní ruch 3. Odpady, staré ekologické zátěže, změna klimatu 4. Stav a vývoj složek prostředí • ovzduší (emisní situace, imisní situace, provoz smogových varovných a regulačních systémů a meteorologické podmínky) • voda (hydrologické a meteorologické poměry, jakost vody, užívání vody, nakládání s vodami, zdroje znečištění) • půda a horninové prostředí • lesy • příroda a krajina (ochrana přírody a krajiny, ochrana přírody a krajiny, Natura 2000, finanční nástroje na podporu ochrany přírody a krajiny) • fyzikální pole (stav ozonové vrstvy nad územím ČR, radiační situace, radonové riziko, hluk, neionizující elektromagnetická záření a elektrická a magnetická pole 5. Životní prostředí a zdraví (zdravotní stav populace, cizorodé látky v potravním řetězci) 6. Nástroje politiky životního prostředí (ekonomické nástroje, výdaje na životní prostředí, dobrovolné nástroje) 7. Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA a integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC, integrovaný registr znečišťování životního prostředí 8. Vzdělávání, výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 20  0
        Písemka Písemka 52  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku