546-0342/06 – Stav a vývoj ŽP v ČR (SVŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Stav a vývoj ŽP v ČR je identifikace historických souvislostí znečištění jednotlivých složek ŽP objasnění jejich poškození. Dále budou demonstrovány metody jejich monitoringu a přímého měření včetně hodnocení zdravotních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s historickými souvislostmi znečišťování složek životního prostředí, podrobněji bude rozebírána problematika poškozování jednotlivých složek ŽP. Studenti se seznámí s metodami přímého měření, monitoringu pro jednotlivé složky ŽP a hodnocením zdravotních a ekosystémových rizik.

Povinná literatura:

Zpráva o životním prostředí ČR [online]. Praha: MŽP ČR, 2020. [online] https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zprava2020.pdf Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva : Souhrnná zpráva za rok 2020 ve vztahu k životnímu prostředí. Praha: SZÚ, 2021. ISBN 978-80-7071-406-5. Státní politika životního prostředí 2030, s výhledem do 2050 [online]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/ US EPA – Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment).

Doporučená literatura:

Strategické dokumenty v gesci MŽP. Praha: MŽP. Dostupné z: https://www.mzp.cz/ BOCK, M. Příručka hodnocení životního prostředí: přístupy, prostředky a postupy. Praha: CENIA, 2008. ISBN 978-80-85087-65-9 KRATĚNOVÁ, J. a kol. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽP. Praha: SZÚ, 2017. BRIGGS, D. a kol. Linkage Methods for Environmental and Health Analysis: General Guidelines. Geneva: WHO/EHG/95.26, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Informace získané během semestru studenti zahrnou do semestrálních prezentací, které budou reagovat na aktuální témata vývoje složek ŽP v ČR. Předmět bude ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury a sledování aktuálních informací o jednotlivých složkách životního prostředí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory (osídlení a pohyb obyvatelstva, územní rozložení obyvatelstva, demografický vývoj) 2. Výroba a spotřeba (hrubý domácí produkt, výdaje obyvatelstva, zaměstnanost, zemědělství, průmysl, energetika, stavebnictví, doprava, cestovní ruch 3. Odpady, staré ekologické zátěže, změna klimatu 4. Stav a vývoj složek prostředí • ovzduší (emisní situace, imisní situace, provoz smogových varovných a regulačních systémů a meteorologické podmínky) • voda (hydrologické a meteorologické poměry, jakost vody, užívání vody, nakládání s vodami, zdroje znečištění) • půda a horninové prostředí • lesy • příroda a krajina (ochrana přírody a krajiny, ochrana přírody a krajiny, Natura 2000, finanční nástroje na podporu ochrany přírody a krajiny) • fyzikální pole (stav ozonové vrstvy nad územím ČR, radiační situace, radonové riziko, hluk, neionizující elektromagnetická záření a elektrická a magnetická pole 5. Životní prostředí a zdraví (zdravotní stav populace, cizorodé látky v potravním řetězci) 6. Nástroje politiky životního prostředí (ekonomické nástroje, výdaje na životní prostředí, dobrovolné nástroje) 7. Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA a integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC, integrovaný registr znečišťování životního prostředí 8. Vzdělávání, výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  20
        Zkouška Zkouška 67  51 3
Rozsah povinné účasti: Na základě odpřednášené problematiky, studenti zpracují seminární práci na aktuální zadané téma z oblasti životního prostředí.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování seminární práce. Zkouška probíhá pouze prezenční formou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní