546-0343/04 – Zemědělství a lesnictví (ZLE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základy krajinné ekologie a s krajinnými funkcemi zemědělských a lesnických prvků v krajině. Další přínos a dovednost absolventů předmětu spočívá v praktickém seznámení s různými zdroji dat a informací v zemědělské a lesnické praxi. Studenti získají praktický pohled na problematiku lesnictví a zemědělství v krajině. Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Terénní práce

Anotace

Historie vývoje lesa v ČR. Kategorie lesů a biologická hodnota lesa. Členění lesa podle intenzity lidského vlivu. Typologie lesů, lesní typologická mapa. Druhová skladba lesa, věková skladba a obmýtní doba. Hospodářské způsoby při úpravě lesů. Lesní hospodářský plán. Současné formy ochrany lesa. Trvale udržitelný rozvoj a lesní hospodářství. Zemědělství a lesnictví v krajině, vlivy zemědělství a lesnictví na krajinu. Zemědělský půdní fond. Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. Alternativní zemědělství. Trvale udržitelný rozvoj a zemědělská politika. Krajinné plánování. Pozemkové úpravy. Územní systém ekologické stability. Ekologická únosnost krajiny, krajinný ráz. Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj. Lesní a mimolesní zeleň. Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. Les - funkce lesa. Determinace dřevin ČR.

Povinná literatura:

KUBEŠ, J. Plánování venkovské krajiny. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 13. 1996. MÍCHAL, I. Ekologická stabilita lesů. Praha: Academia, 1992. PEDROLI B., A. VAN DOORN, G. DE BLUST, M. L. PARACCHINI, D. WASCHER a F. BUNCE. Europe´s living landscapes. Zeist: KNNV Publishing, 2007. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha. 2003.

Doporučená literatura:

KLIMO, E. Ekologie lesa. Brno: VŠZ v Brně, 1994. PRIMACK R. B., P. KINDLMANN a J. JERSÁKOVÁ. Úvod do biologie ochrany přírody. Portál, 2011. MĚKOTOVÁ, J. Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Boulding J.R. Practical Handbook of Soil, Vadose Zone and Ground-Water Contamination. Assessment, Prevention and Remediation. Lewis Publishers, Tokyo. 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Determinace dřevin. Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a prezentace v Power Point.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Zeleň sídel - členění a význam. Zeleň volné krajiny - členění a význam. Funkce trvalé zeleně v krajině. 2. Trvalá zeleň mimolesní, členění, funkce a význam. Ochrana lesní a mimolesní trvalé zeleně. 3. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. 4. Les - funkce lesa, členění lesa podle intenzity lidského vlivu. Typologie lesů, lesní typologická mapa. 5. Historie vývoje lesa v ČR. Hospodářské způsoby při úpravě lesů. Lesní hospodářský plán. Přirozené lesní oblasti. Lesnictví v krajině, vlivy lesnictví na krajinu. 6. Zemědělský půdní fond. Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. 7. Zemědělství v krajině, vlivy zemědělství na krajinu. Alternativní zemědělství. 8. Kostra ekologické stability. Stupně ekologické stability, biochora, STG. 9. Lokální územní systém ekologické stability. Regionální územní systém ekologické stability. Nadregionální územní systém ekologické stability. 10. Pozemkové úpravy. 11. Krajinné plánování - metodika a význam. 12. Trvale udržitelný rozvoj v lesnictví a zemědělství. 13. Ekologická únosnost v krajině, krajinný ráz - charakteristika, kategorie, význam.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Determinace dřevin. Zpracování semestrální práce a prezentace v Power Point.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.