546-0346/02 – Environmentální inženýrství II (EI II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Postavení ekologie a její vztah k příbuzným oborům, ekologické faktory, organismus, populace, společenstva, terestrické ekosystémy, vodní ekosystémy, agroekosystémy, městský ekosystém, základy krajinné ekologie, základy modelování ekosystému, regenerace krajiny narušené antropogenní činností, ochrana přírody a krajiny, principy ekologické. Znalosti prokázané při ukončení předmětu: Při ukončení předmětu prokazují studenti znalosti z klasifikace inovací, z přístupů k tvorbě a ochraně životního prostředí, inovační strategie odstraňování negativních účinků na životní prostředí. Dále pak studenti prokazují znalosti z oblasti případových studií a hodnocení projektů z hlediska environmentálních rizik. Studenti dovedou vypracovat studii řešení ekologických škod a studii proveditelnosti. Studenti dále dovedou prezentovat výsledky týmové práce.

Povinná literatura:

1. Dirner V. a kol. (1998): Komplexanalyse der Untertagedeponierung von Abfällen und Restseffen, TU Dresden, ISBN: 3-334-61017-9. 2. Dirner V. a kol. (1977): Ochrana životního prostředí, MŽP Praha VŠB-TU Ostrava, 333 stran, ISBN: 80-7078-490-3. 3. Dirner V. (1998): Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních dlůlních děl, VŠB-TU Ostrava 1998, 132 stran, ISBN: 80-7078-558-6. 4. SLIVKA V., DIRNER V., KURAŠ M.: Odpadové hospodářství I : praktická příručka. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 127 str. ISBN 80-248-1245-2. 5. SLIVKA V., DIRNER V., KURAŠ M.: Odpadové hospodářství II : Ukládání odpadů do podzemních prostor : praktická příručka. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 182 str. ISBN 80-248-1245-2. 6. Lapčík V. : Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí, VŠB-TU Ostrava, 2009, 362 stran, ISBN: 978-80-248-2015-6.

Doporučená literatura:

Herčík M.,- Lapčík, V. – Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium, skriptum VŠB, 1995 Pech, P.- Bláhová, O.- Dirner, V. : Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB, 1997 (dotisk)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce a písemná kontrola

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení i přednáškách, zpracování autorské seminární práce a její odprezentování na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 2. Podmínky pro život ( klima, teplota, voda a vlhkost, světlo, půda). 3. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 4. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 5. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 6. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). 7. Charakteristika životního prostředí člověka 8. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 9. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy). 10. Znečištění sladkých vod a oceánů (hospodaření s vodou,eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT). 11. Zachování druhové rozmanitosti života,násilí ve světě,přelidnění, potravinový problém,zdravotní stav obyvatel,problém chudoby. 12. Zdroje (energie,suroviny,odpady). 13. Ostatní globální problémy (problém informací, problémy spojené s vědecko technickou revolucí, využití oceánů, moří a Antarktidy,institucionální uspořádání,biologická revoluce,zaměstnanost, volný čas).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní