546-0347/01 – Vodohospodářská zařízení I (VhZ I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - aplikovat, definovat základní vědomosti a poznatky z oblasti stavebních hmot využívaných ve vodním, dopravním a pozemním stavitelství; - vypracovat, obhájit a popsat jednoduchou projektovou dokumentaci rodinného domu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti o konstrukcích a objektech vodohospodářských a souvisejících staveb (pozemních, dopravních ap.) - Stavební hmoty a konstrukce běžně používané ve stavebnictví. - Ocelové a dřevěné konstrukce. - Dokumentace staveb. - Konstrukční systémy budov. - Stěny zděné, monolitické, montované. - Komíny. Schodiště. Zastřešení budov - Podélný a příčný řez tělesem komunikace. Odvodnění. Zemní těleso. Složení konstrukce vozovek. Konstrukce vozovky. - Železniční stavby a letiště. - Vodohospodářské stavby.

Povinná literatura:

[1] LEMBÁK, M.: Základy řešení objektů. ES VŠB – TUO, 1999. [2] MATOUŠKOVÁ, D., ŠMOLDAS, L.: Konstrukce pozemních staveb I. ES VUT Brno. [3] HÁJEK, P.: Konstrukce pozemních staveb 10 – Nosné konstrukce. Skripta ČVUT Praha. 1998, 260s. [4] KAUN, M.: Základy dopravních staveb I. ES ČVUT Praha, 1996. [5] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Hydrotechnické stavby 2- Přehrady. ES ČVUT Praha, 2007. [6] Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. In: Sbírka zákonů.31.12.2002. ISSN 1211‑1244

Doporučená literatura:

[1] KUBAT, B., KAUN, M.:Dopravní stavby. ES ČVUT Praha, 1990. [2] ŠTĚPÁNEK, P. A KOL.: Betonové konstrukce – Prvky betonových konstrukcí, navrhování podle mezních stavů. Skripta VUT Brno – stavební fakulta. 1998, 201s. [3] MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M., SPÁČIL, M., ŠKRANÍM, J.: Pozemní stavitelství I. Skripta VUT Brno – stavební fakulta. 1998, 104s. [4] WITZANY, J., KUTNAR, Z., ZLESÁK, J., ZIGLER, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Skripta ČVUT Praha – stavební fakulta. 2001, 364s. [5] KUBAT, B., KAUN, M.: Dopravní stavby. ES ČVUT Praha, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí studentů během semestru je prováděna následujícím způsobem: 1) kontrola zadaných úkolů pro zpracování semestrálního projektu, vždy v jednotlivých cvičeních; 2) napsání závěrečného testu v posledním cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Stavební hmoty a konstrukce běžně používané ve stavebnictví. 2. Beton a betonové konstrukce. 3. Ocelové a dřevěné konstrukce. 4. Dokumentace staveb. Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní obory stavební výroby. 5. Konstrukční systémy budov. 6. Zakládání staveb. Izolace staveb proti zemní vlhkosti. 7. Stěny zděné, monolitické, montované. 8. Stropní konstrukce. Příčky. 9. Komíny. Schodiště. Zastřešení budov 10. Dopravní stavby. Rozdělení pozemních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Trasa silniční komunikace. Směrové řešení silniční komunikace. 11. Podélný a příčný řez tělesem komunikace. Odvodnění. Zemní těleso. Složení konstrukce vozovek. Konstrukce vozovky. Místní a městské komunikace. 12. Mosty, tunely, opěrné zdi, letiště. 13. Železniční stavby a letiště. 14. Vodohospodářské stavby. Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu: Student získá základní vědomosti o konstrukcích a objektech vodohospodářských a souvisejících staveb (pozemních, dopravních). Zvládnou vypracování jednoduché projektové dokumentace rodinného domu. Znalosti využijí v praktické činnosti. Rámcový program cvičení: 1. Úvod do čtení výkresů ve stavebnictví. Dělení staveb. Základní formáty výkresů. Forma uspořádání výkresů. 2. Projektová dokumentace staveb. Členění stavebního objektu. Technická zpráva projektu pozemních staveb a její obsah. 3. Zobrazování stavebních konstrukcí pozemních staveb. Zásady zobrazování stavebního objektu. Způsoby zobrazování. Zobrazování pohledů, půdorysů. Vedení myšlené plochy řezu pro vznik půdorysu. Zobrazování svislých řezů. Vedení myšlené plochy svislého řezu. 4. Výkopy a základy staveb. Kreslení výkopů. Označování figur. Kótování výkopů. Postup při čtení výkresů výkopů. Základy staveb. Kreslení základů. kreslení kanálů v základech. Kótování základů a kanálů. 5. Svislé konstrukce. Kreslení a čtení svislých konstrukcí, úprav povrchů, otvorů s výplněni. Označování, zakreslování, kótování komínových a ventylačních průduchů. 6. Označování, zakreslování, kótování okenních a dveřních otvorů. Kreslení a čtení výkresů schodišť. Kreslení půdorysu schodiště. Kreslení svislého řezu schodiště. Postup při čtení výkresu schodiště. 7. Výkres - základů (půdorys, příčný řez) 1. část 8. Výkres - základů (půdorys, příčný řez) 2. část 9. Výkres - 1. nadzemního podlaží 1.část 10. Výkres - 1. nadzemního podlaží 2.část 11. Výkres - 1. podzemního podlaží 1.část 12. Výkres - 1. podzemního podlaží 2.část 13. Kompletace výkresů 14. Kontrola semestrálního projektu. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.