546-0347/01 – Water Management Facilities I (VhZ I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student who completes the course should be able: - to define and apply basic information and knowledge about building materials used in water construction, transport construction and structural engineering - to prepare, defend and describe simple project documentation for a house.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject offers the basic knowledges about structures and properties of the water service and related structures ( terrestrial, motoring etc. ). - Building materials and structures, usually used in building, - Steely and woody structures. - Building documentation. - Construction systems of buildings. - Bricked, monolithic, prefab walls. - Chimney. Stairs. Buildings roofing. - Longitudal and transverse section through structure. Drainage.Earth body. Roadway structure and its constitution. - Railway constructions and airport. - Water service constructions.

Compulsory literature:

[1] Edward Allen, Joseph Lano: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 5th Edition. 2008, 1008p. ISBN 978-0-470-07468-8 [2] Roger P. Roess, Elena S. Prassas, William R. McShane: Traffic Engineering. Pearson Education, Limited, 2011, 744p. [3] VÁCLAVÍK, V.: Hydraulic engineering works, Ostrava (2007), ISBN 978-80-248-1659-3.

Recommended literature:

[1] Francis D.K. Ching: Building Construction Illustrated. John Wiley & Sons, 2011, 480p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola znalostí studentů během semestru je prováděna následujícím způsobem: 1) kontrola zadaných úkolů pro zpracování semestrálního projektu, vždy v jednotlivých cvičeních; 2) napsání závěrečného testu v posledním cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Stavební hmoty a konstrukce běžně používané ve stavebnictví. 2. Beton a betonové konstrukce. 3. Ocelové a dřevěné konstrukce. 4. Dokumentace staveb. Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní obory stavební výroby. 5. Konstrukční systémy budov. 6. Zakládání staveb. Izolace staveb proti zemní vlhkosti. 7. Stěny zděné, monolitické, montované. 8. Stropní konstrukce. Příčky. 9. Komíny. Schodiště. Zastřešení budov 10. Dopravní stavby. Rozdělení pozemních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Trasa silniční komunikace. Směrové řešení silniční komunikace. 11. Podélný a příčný řez tělesem komunikace. Odvodnění. Zemní těleso. Složení konstrukce vozovek. Konstrukce vozovky. Místní a městské komunikace. 12. Mosty, tunely, opěrné zdi, letiště. 13. Železniční stavby a letiště. 14. Vodohospodářské stavby. Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu: Student získá základní vědomosti o konstrukcích a objektech vodohospodářských a souvisejících staveb (pozemních, dopravních). Zvládnou vypracování jednoduché projektové dokumentace rodinného domu. Znalosti využijí v praktické činnosti. Rámcový program cvičení: 1. Úvod do čtení výkresů ve stavebnictví. Dělení staveb. Základní formáty výkresů. Forma uspořádání výkresů. 2. Projektová dokumentace staveb. Členění stavebního objektu. Technická zpráva projektu pozemních staveb a její obsah. 3. Zobrazování stavebních konstrukcí pozemních staveb. Zásady zobrazování stavebního objektu. Způsoby zobrazování. Zobrazování pohledů, půdorysů. Vedení myšlené plochy řezu pro vznik půdorysu. Zobrazování svislých řezů. Vedení myšlené plochy svislého řezu. 4. Výkopy a základy staveb. Kreslení výkopů. Označování figur. Kótování výkopů. Postup při čtení výkresů výkopů. Základy staveb. Kreslení základů. kreslení kanálů v základech. Kótování základů a kanálů. 5. Svislé konstrukce. Kreslení a čtení svislých konstrukcí, úprav povrchů, otvorů s výplněni. Označování, zakreslování, kótování komínových a ventylačních průduchů. 6. Označování, zakreslování, kótování okenních a dveřních otvorů. Kreslení a čtení výkresů schodišť. Kreslení půdorysu schodiště. Kreslení svislého řezu schodiště. Postup při čtení výkresu schodiště. 7. Výkres - základů (půdorys, příčný řez) 1. část 8. Výkres - základů (půdorys, příčný řez) 2. část 9. Výkres - 1. nadzemního podlaží 1.část 10. Výkres - 1. nadzemního podlaží 2.část 11. Výkres - 1. podzemního podlaží 1.část 12. Výkres - 1. podzemního podlaží 2.část 13. Kompletace výkresů 14. Kontrola semestrálního projektu. Udělení zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner