546-0348/01 – Hydrology and Climatology (HaK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding principal hydrology process with connective of climatology elements.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject occupy with natural conection water circulation, mutual impact of hydrosphere, atmosphere. Includes also the elemental knowledge of climatology, meteorology. Hydrology - the elemental terms, the importance and development. Quantitative and qualitative river parameters. Monitoring hydrology process, as river level, as stream flow rate, regime sediments, floating particular. Statistical assessment – hydrology river regime. Climatology - the elemental terms, the importance and development. Air temperature – air humidity – precipitation – evaporation. Monitoring meteorology parameters in river basin. Microclimate, mezoclimate, macroclimate.

Compulsory literature:

BEDIENT, P.C., HUBER W. C. (2001): Hydrology and floodplain analysis. 2nd edition. London: Prentice Hall. 763 pp.

Recommended literature:

NAIMAN, R. (2006): Riparia. Ecology, Conservation, and Management of Streamside. Communities. Elsevier Academic Press. British Library. 430 pp. ISBN 0-12-663315-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v přírodě, výskytu a odtoku vody, vzájemného působení hydrosféry, atmosféry a biosféry; vč. související hydrometrie. Zahrnuje rovněž základní znalosti z klimatologie, meteorologie. Hydrologie 1. Hydrologie jako věda – základní pojmy, význam, vývoj. 2. Hlavní klimatičtí činitelé oběhu vody.Geografičtí činitelé odtoku – vznik a charakteristika říční sítě, charakteristika povodí, geomorfologické vlastnosti údolí a koryt řek. 3. Pracovní metody – způsob pozorování a hodnocení hydrologických jevů, četnosti a překročení (symetrické a nesymetrické), vztahy souborů pozorovaných hodnot (vyrovnání hydrologických řad, harmonická analýza). 4. Výška hladiny v toku a její změny – vodní stavy a zařízení na jejich pozorování, zpracování a použití výsledků. Odtok vody z povodí a její pohyb v korytě toku. Výpočet průtoku empirickými vzorci. 5. Měření průtoku, měrná křivka průtoku, vyčíslení průtoků a jejich grafické vyjádření, říční režim a typy vodního režimu řek. 6. Dlouhodobý průměrný roční průtok a jeho odvození (pomocí izočar, analogie a empirických vzorců). Bilance oběhu vody v povodí, variabilita a čára překročení průměrných ročních průtoků, průměrné měsíční a denní průtoky. 7. Extrémní průtoky jejich hodnocení, výpočet pro různou pravděpodobnost překročení z výsledku pozorování, výpočet při nedostatku pozorování, minimální průtoky. 8. Informace a předpověď vodních stavů (předpovědní, informační a varovná služba). Umělá změna průtokových poměrů (při změně retenčních prostorů, při průchodu nádrží, transformace povodňových vln při úpravách toků). 9. Pohyb splavenin, plavenin a jeho měření – zákonitosti pohybu, výpočet průtoku splavenin, přístroje a vyčíslení pozorování. Ledové jevy. Klimatologie. 11. Srážky – Vznik. Druhy srážek, měření. Časové a plošné rozdělení srážek. 12. Vlhkost vzduchu – charakteristiky, měření. 13. Teplota vzduchu. Měření. Denní a roční chod teploty. Psychrometrické tabulky. relativní vlhkost. 13. Výpar – výpar z vodní hladiny. Výpar ze sněhu a ledu. Měření. Stanovení vodní bilance vybraného území přímou metodou – zpracování dat ČHMÚ. 14. Výpar z půdy. Měření. Transpirace. Teplota půdy. Měření. 15. Makroklima, mezoklima, mikroklima. Klimatické poměry ČR. Atlas podnebí – charakteristika vybraného území z hlediska klimatologických poměrů Cvičení: Vyhodnocení souboru pozorovaných hodnot, výpočet průměrného a maximálního průtoku. Exkurze:ČHMÚ, klimatologická stanice, srážkoměrná stanice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner