546-0351/01 – Úpravnictví a hydroseparační procesy (UHP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakteristika základních odborných termínu úpravy surovin a technologických procesů úpravy. Podrobně jsou vysvětleny základy jednotlivých úpravnických metod. Na základě získaných informací probíhá experimentální ověření v laboratořích, exkurze do provozů zpracování surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje s teoretickými základy fyzikálních, fyzikálně-chemických procesů používaných v technologiích nerostných surovin a úpravy odpadů. Součástí přednášek i cvičení jsou příklady aplikací jednotlivých technologických procesů v laboratorních i provozních podmínkách úpravy uhlí, rud, nerudných surovin a při recyklaci odpadů.

Povinná literatura:

Stanislav Kmeť: Flotácia. Vydavatelstvo ALFA, Bratislava, 1992. 350 s. ISBN: 80-05-00971-2 František Špaldon : Úprava nerastných surovin, SNTL (ALFA), Bratislava 1986 Jiří Vidlář, Oldřich Hodek. Základy úpravy užitkových surovin. I. a II. díl - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1984 - 423 s.

Doporučená literatura:

Ferdinand Tuček, Jan Chudoba, Zdeněk Koníček, a kolektiv. Základní procesy a výpočty v technologii vody . - 2. přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988 - 633 s. Jna Zábranská : Laboratorní metody v technologii vody, skriptum VŠCHT, Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí je ověřována během semestru písemnými testy na cvičeních, praktické znalosti z laboratoří jsou součástí vypracovaných protokolů, na přednáškách probíhá aktivní diskuse se studenty. Předmět je ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět dává studentům tohoto oboru základní znalosti z úpravy nerostných surovin (postupy, principy, technologická zařízení ap.) a souvisejících hydroseparačních procesů. Přednášky: 1. Podstata a účel úpravy nerostných surovin, volba způsobu úpravy. Základní pojmy a charakteristiky technologických procesů úpravy surovin. 2. Přípravné úpravnické procesy, jejich členění dle technologického účelu. Principy zdrobňování surovin, charakteristiky procesů drcení a mletí a strojů pro mechanické rozpojování. 3. Třídění surovin a produktů úpravy, jeho účel. Technologické modifikace mechanického třídění na roštech a sítech. Rozdělení a principy funkce mechanických třídičů. 4. Hlavní úpravnické procesy, jejich dělení dle principu. Separační procesy fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické a jejich základní technologické znaky. 5. Gravitační technologie rozdružování nerostných (a druhotných) surovin statické a dynamické, teoretická podstata a možnosti aplikace. 6. Magnetické, elektrické, fotometrické a radiometrické separační postupy úpravy surovin, teoretická podstata a možnosti aplikace. 7. Fyzikálně-chemické a chemické metody úpravy látek a surovin, podstata jednotlivých technologických modifikací flotace. Technologické charakteristik pyro- a hydrometalurgických procesů zpracování surovin a koncentrátů. 8. Rozbor možností úpravy a recyklace druhotných surovin. Principy použitelných technologií, případné aplikace z oblasti zpracování surovin z těžkého průmyslu. 9. Hodnocení upravitelnosti a možných způsobů úpravy nerostných i druhotných surovin - metodický postup, praktické příklady. Hodnocení účinnosti dělení látek. 10. Základy teorie soupádnosti, výpočet konečných pádových rychlostí a součinitele soupádnosti. Použitelnost pádových rychlostí při studiu procesů: sedimentace, hydraulické třídění, gravitační rozdružování. 11. Pomocné úpravnické procesy, jejich dělení. Odvodňování a sušení hrubozrnných a jemnozrnných látek a suspenzí, principy a použitelnost. Technicko-technologické charakteristiky odvodňovacích zásobníků, třídičů, odstředivek, filtrů a sušáren. 12. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných a kalových suspenzí. Charakteristika procesů koagulace a flokulace suspenzí. Výpočet usazovací nádrže pro prosté usazování bez turbulence a s turbulencí. 13. Technicko-technologická podstata procesu filtrace suspenzí, matematický model filtrace. Návrh parametrů filtru na podkladě výsledků modelových filtračních testů. 14. Podstata vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace suspenzí. Charakteristiky jednotlivých filtrů. 15. Technologické charakteristiky odkališť (kalových nádrží, lagun, kalových polí), způsoby naplavování, stabilizace ochranných hrází. Revitalizace starých odkališť - principiální možnosti. Cvičení: 1. Testování gravitační upravitelnosti uhlí (plavící rozbor, křivky upravitelnosti). 2. Drcení referečního vzorku a zkušeního vzorku (vápenec/křemen), stanovení redukčního poměru a zrntostníh charakteristik vzorků, diagramy zrnitosti. 3. Magnetické rozdružování baryt-sideritové rudniny. 4. CST - testovní filtrovatelnosti minerálních suspenzí, 5. Měření zhutňovacích rychlostí vzorků kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 15 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 23  10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  5
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 15%, odevzdání správně vyřešených protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní