546-0351/01 – Úpravnictví a hydroseparační procesy (UHP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakteristika základních odborných termínu úpravy surovin a technologických procesů úpravy. Podrobně jsou vysvětleny základy jednotlivých úpravnických metod. Na základě získaných informací probíhá experimentální ověření v laboratořích, exkurze do provozů zpracování surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje s teoretickými základy fyzikálních, fyzikálně-chemických procesů používaných v technologiích nerostných surovin a úpravy odpadů. Součástí přednášek i cvičení jsou příklady aplikací jednotlivých technologických procesů v laboratorních i provozních podmínkách úpravy uhlí, rud, nerudných surovin a při recyklaci odpadů.

Povinná literatura:

Stanislav Kmeť: Flotácia. Vydavatelstvo ALFA, Bratislava, 1992. 350 s. ISBN: 80-05-00971-2 František Špaldon : Úprava nerastných surovin, SNTL (ALFA), Bratislava 1986 Jiří Vidlář, Oldřich Hodek. Základy úpravy užitkových surovin. I. a II. díl - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1984 - 423 s.

Doporučená literatura:

Ferdinand Tuček, Jan Chudoba, Zdeněk Koníček, a kolektiv. Základní procesy a výpočty v technologii vody . - 2. přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988 - 633 s. Jna Zábranská : Laboratorní metody v technologii vody, skriptum VŠCHT, Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí je ověřována během semestru písemnými testy na cvičeních, praktické znalosti z laboratoří jsou součástí vypracovaných protokolů, na přednáškách probíhá aktivní diskuse se studenty. Předmět je ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět dává studentům tohoto oboru základní znalosti z úpravy nerostných surovin (postupy, principy, technologická zařízení ap.) a souvisejících hydroseparačních procesů. Přednášky: 1. Podstata a účel úpravy nerostných surovin, volba způsobu úpravy. Základní pojmy a charakteristiky technologických procesů úpravy surovin. 2. Přípravné úpravnické procesy, jejich členění dle technologického účelu. Principy zdrobňování surovin, charakteristiky procesů drcení a mletí a strojů pro mechanické rozpojování. 3. Třídění surovin a produktů úpravy, jeho účel. Technologické modifikace mechanického třídění na roštech a sítech. Rozdělení a principy funkce mechanických třídičů. 4. Hlavní úpravnické procesy, jejich dělení dle principu. Separační procesy fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické a jejich základní technologické znaky. 5. Gravitační technologie rozdružování nerostných (a druhotných) surovin statické a dynamické, teoretická podstata a možnosti aplikace. 6. Magnetické, elektrické, fotometrické a radiometrické separační postupy úpravy surovin, teoretická podstata a možnosti aplikace. 7. Fyzikálně-chemické a chemické metody úpravy látek a surovin, podstata jednotlivých technologických modifikací flotace. Technologické charakteristik pyro- a hydrometalurgických procesů zpracování surovin a koncentrátů. 8. Rozbor možností úpravy a recyklace druhotných surovin. Principy použitelných technologií, případné aplikace z oblasti zpracování surovin z těžkého průmyslu. 9. Hodnocení upravitelnosti a možných způsobů úpravy nerostných i druhotných surovin - metodický postup, praktické příklady. Hodnocení účinnosti dělení látek. 10. Základy teorie soupádnosti, výpočet konečných pádových rychlostí a součinitele soupádnosti. Použitelnost pádových rychlostí při studiu procesů: sedimentace, hydraulické třídění, gravitační rozdružování. 11. Pomocné úpravnické procesy, jejich dělení. Odvodňování a sušení hrubozrnných a jemnozrnných látek a suspenzí, principy a použitelnost. Technicko-technologické charakteristiky odvodňovacích zásobníků, třídičů, odstředivek, filtrů a sušáren. 12. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných a kalových suspenzí. Charakteristika procesů koagulace a flokulace suspenzí. Výpočet usazovací nádrže pro prosté usazování bez turbulence a s turbulencí. 13. Technicko-technologická podstata procesu filtrace suspenzí, matematický model filtrace. Návrh parametrů filtru na podkladě výsledků modelových filtračních testů. 14. Podstata vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace suspenzí. Charakteristiky jednotlivých filtrů. 15. Technologické charakteristiky odkališť (kalových nádrží, lagun, kalových polí), způsoby naplavování, stabilizace ochranných hrází. Revitalizace starých odkališť - principiální možnosti. Cvičení: 1. Testování gravitační upravitelnosti uhlí (plavící rozbor, křivky upravitelnosti). 2. Drcení referečního vzorku a zkušeního vzorku (vápenec/křemen), stanovení redukčního poměru a zrntostníh charakteristik vzorků, diagramy zrnitosti. 3. Magnetické rozdružování baryt-sideritové rudniny. 4. CST - testovní filtrovatelnosti minerálních suspenzí, 5. Měření zhutňovacích rychlostí vzorků kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok