546-0353/01 – Úvod do biotechnologií (UB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - chápat význam biotechnologie jako otevřené vědní disciplíny, poznat současné směry jejího vývoje se zaměřením na moderní průmyslové biotechnologie; charakterizovat rozdíly ve stavbě prokaryontních i eukaryontních buněk, na základě poznání organizace a evoluční historie genomů buněk porozumět významu moderních metod založených na DNA-technologiích - aplikovat získané vědomosti při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického a zdůvodnit význam nových biologických poznatků pro společnost - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, pozorování dokumentovat nákresy a schématy s popisy, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biotechnologií a jejich aplikacemi v moderních průmyslových biotechnologiích. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Studenti získají informace o základní morfologii a fyziologii buněk; část přednášek je věnována objasnění složitosti buněčných genomů jako úvod k pochopení moderních biotechnologických metod využívající genové manipulace na buněčné úrovni. Přednášky doplňují praktická cvičení v laboratoři, která jsou zaměřená na zkoumání buněčné morfologie a fyziologie.

Povinná literatura:

FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9 VOJTKOVÁ, Hana. Návody k cvičení ze základů cytologie. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3392-7 ALBERTS, Bruce, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. 603 s. ISBN 80-902906-2-0 BROWN, Terence A. Klonování genů a analýza DNA. Univerzita Palackého Olomouc, 2007. 408 s. ISBN 978-80-244-1719-6 CUSTERS, René, et al. Průvodce biotechnologiemi. Biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Praha: Academia, 2006. 104 s. ISBN 80-200-1350-4 NEČAS, Oldřich, et al. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha: Nakladatelství H&H, 2000. 555 s. ISBN 80-86022-46-3 ŠUTA, Miroslav. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007. 27 s. ISBN 978-80-902635-1-2

Doporučená literatura:

FEČKO, Peter; KUŠNIEROVÁ, Mária; SOCHORKOVÁ, Alena; PRAŠČÁKOVÁ Mária; OVČAŘÍ, Pavla; MUCHA Nikolas; JANÁKOVÁ Iva. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 156 s. ISBN 978-80-248-1701-9 ROSYPAL, Stanislav et al. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 2003. xxii, 797 s. ISBN 80-86960-23-4 ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk : základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha : Scientia, 2006. 160 s. ISBN 80-86960-15-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na cvičení; pravidelné úkoly z cvičení rozšiřují teoretickou průpravu k experimentální práci. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia biotechnologie 2. Obecná biotechnologie, definice a rozdělení biotechnologií, historický přehled významných objevů a technologií, aplikovaná biotechnologie 3. Úvod do obecné biologie. Charakteristika živých organismů, chemické složení živých organismů, význam organických látek 4. Základy cytologie. Obecná stavba buňky, přehled základních buněčných organel, vývojové rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou 5. Základy buněčné fyziologie. Buněčný cyklus, způsoby dělení buněk, buněčná smrt 6. Základy buněčné fyziologie. Základní metabolické dráhy, příjem a výdej látek buňkou, proteosyntéza 7. Základy buněčné genetiky. Charakteristika genomu, chromozómu, genu, vznik a význam mutací, přehled významných mutagenů a karcinogenů 8. Základy genomiky. Rozdíly v genomu prokaryotních a eukaryotních organismů, genomy modelových organismů, funkční genomika a její význam v biotechnologiích 9. Speciální biotechnologie – buněčné a mikrobiální biotechnologie. Tkáňové kultury, produkce biomasy, fermentační technologie, proteinové a enzymové inženýrství 10. Speciální biotechnologie – základy rostlinných biotechnologií. Genetické modifikace rostlin a jejich praktická využití 11. Speciální biotechnologie – základy živočišných biotechnologií. Nové směry ve šlechtění hospodářských zvířat, transgenní živočichové, xenografting, animal pharming 12. Speciální biotechnologie – základy průmyslových biotechnologií. Vývoj bioprocesních technik, enzymové inženýrství, metody mikrobiální biodegradace, bioremediace 13. Biotechnologie v moderní těžbě a úpravě nerostných surovin a odpadů, biodegradace, bioremediace 14. Další směry v moderních biotechnologiích – uplatnění biotechnologií v průmyslu, při vývoji nových materiálů, moderní biotechnologie v ochraně životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní