546-0354/05 – Instrumentální metody analýzy (IMA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEZ022 Ing. Lucie Čablíková
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
HOL517 Ing. Barbora Poláková, Ph.D.
STE68 Ing. Radka Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

ZNALOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání základních poznatků nejen o environmentálním vzorkování v souvislosti s jeho podílem na celkové nejistotě prováděné environmentální analýzy, ale i z instrumentálních analytických metod. Prohloubí se tak připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami. DOVEDNOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání kompetence pracovat v analytické laboratoři se základním instrumentálním vybavením, schopnost prezentace a vyhodnocení výsledků, osvojení si správné zásady práce se vzorkem.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Přednáška přináší přehledné informace o vybraných moderních instrumentálních metodách výzkumu a monitorování životního prostředí, teoretické základy, instrumentální technika, její využití a aplikace. Důraz je kladen na vysvětlení principů, technického vybavení a využití metod elektrochemických, separačních i optických. V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum probíraných metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, které tvoří většinu náplně předmětu.

Povinná literatura:

PERTILE E. ČABLÍK V.: Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2. PERTILE, E., D. SUROVKA: Učební texty k praktiku IMA, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2016. 106 s. CHANG R.: Chemistry. 10th Edition. McGraw-Hill: New York, 2010. 1170 p. Dostupné z: https://archive.org/details/Chemistry_10th_Edition_Raymond_Chang.

Doporučená literatura:

MELOUN M., MILITKÝ J.: Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf. MATĚJKA P. a kol.: Slovník analytické chemie anglicko-český a česko-anglický. VŠCHT Praha. 2005. Dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každá laboratoř začíná 5ti minutovým 6ti otázkovým testem, kterým student prokazuje, že četl návody a je schopen pracovat bezpečně a účelně. Minimálně 3 otázky musí být zodpovězeny správně, aby bylo možno úlohu absolvovat. V opačném případě je test klasifikován 0b. Každá práce je bodována po odevzdání protokolu (vždy následující hodinu) nebo neklasifikována pokud protokol nebyl odevzdán následující hodinu nebo byl odevzdán později.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení problematiky. Základní pojmy. Procesy získávání informací. Typy interakcí. Chemické rovnováhy v analytické chemii. Hodnocení analytických reakcí. 2. Proces analýzy. Vzorkování a úprava vzorku před analýzou, separační a koncentrační kroky. Hodnocení analytických výsledků a postupů a vyjádření výsledků analýzy. Návrh činnosti vyplývající ze získaných dat. Zásady správné laboratorní praxe. 3. Vývojové trendy v analytické chemii - nové instrumentální postupy včetně mobilní analytiky. 4. Kvantitativní chemická analýza. Princip gravimetrie, analytické využití. Odměrná analýza (volumetrie): obecný postup stanovení, zjišťování konečného bodu titrace, titrační křivky, výpočet obsahu analytu z titračních dat. Typy odměrných stanovení a jejich aplikace. 5. Elektroanalytické metody založené na měření napětí: Rovnovážná potenciometrie přímá. Potenciometrie nepřímá. 6. Elektroanalytické metody založené na měření proudu. Voltametrie a polarografie: princip, instrumentace, použití. Elektrogravimetrie a coulometrie: provedení za konstantního proudu a konstantního potenciálu. Konduktometrie. 7. Přehled separačních metod, principy a jejich analytické využití: Planární chromatografie: chromatografie tenkovrstvá (TLC + HPTLC), na papíře, analytické využití. 8. Kolonová chromatografie - obecný princip, rozdělení chrom. metod, instrumentace, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, chromatogram, analytické využití. Charakteristické rozdíly v experimentálním uspořádání a provádění plynové a kapalinové chromatografie. Použití chromatografických metod. 9. Extrakce - rozdělení extrakčních soustav, rovnováha v systému, účinnost extrakce provedení extrakce, analytické využití: LLE, SFE, SPE, SPME. 10. Elektroforéza - princip, instrumentace, analytické využití: IEF, CE, izotachoforéza. Membránové separace: ultrafiltrace, dialýza, obrácená osmóza, elektrodialýza. Hmotnostní spektrometrie - princip metody, instrumentace, hmotnostní spektrum, analytické využití. 11. Přehled optických metod. Optické spektrální přístroje. Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie a turbidimetrie: principy, instrumentace a jejich analytické využití. 12. Emisní atomová spektrální analýza. Plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie. UV/Vis spektrometrie, Luminiscenční analýza. Princip metody, instrumentace, analytické využití. 13. Infračervená spektrometrie. Ramanova spektra - princip metody, analytické využití. 14. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - princip, instrumentace, analytické využití. Radiochemické metody

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku