546-0354/07 – Instrumentální metody analýzy (IMA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SYR0013 Ing. Lucie Syrová
VAS0028 Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních poznatků nejen o environmentálním vzorkování v souvislosti s jeho podílem na celkové nejistotě prováděné environmentální analýzy, ale i z instrumentálních analytických metod. Prohloubí se tak připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami. Získání kompetence pracovat v analytické laboratoři se základním instrumentálním vybavením, schopnost prezentace a vyhodnocení výsledků, osvojení si správné zásady práce se vzorkem.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Přednáška přináší přehledné informace o vybraných moderních instrumentálních metodách výzkumu a monitorování životního prostředí, její využití a aplikace. V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích.

Povinná literatura:

PERTILE E. ČABLÍK V.: Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2 PERTILE, E., D. SUROVKA: Učební texty k praktiku IMA, multimediální učební text, VŠB TUO 2016 SKOOG, Douglas A., Donald M. WEST, F. James HOLLER a Stanley R. CROUCH. Analytická chemie. Přeložil Karel NESMĚRÁK, přeložil Václav ČERVENÝ, přeložil Tomáš KŘÍŽEK, přeložil Eliška NOVÁKOVÁ. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. ISBN 978-80-7592-043-0 PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3

Doporučená literatura:

MELOUN M., MILITKÝ J.: Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf MATĚJKA P. a kol.: Slovník analytické chemie anglicko-český a česko-anglický. VŠCHT Praha. 2005. Dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz FLEMR, Vratislav a Eva HOLEČKOVÁ. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. 4. - přeprac. a opr. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. ISBN 80-7080-435-1 HARVEY David. Analytical chemistry 2.1. Copyright transferred to David Harvey summer 2016. [online] Dostupné z: http://dpuadweb.depauw.edu/harvey_web/eTextProject/AC2.1Files/AnalChem2.1.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině. Každá laboratoř začíná 5ti minutovým 6ti otázkovým testem, kterým student prokazuje, že četl návody a je schopen pracovat bezpečně a účelně.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení problematiky. Procesy získávání informací. Proces analýzy. Hodnocení analytických výsledků a postupů, vyjádření výsledků analýzy. Statistické zpracování výsledků. Návrh činnosti vyplývající ze získaných dat. Zásady správné laboratorní praxe. Základy chemometrie. 2. Vzorkování, obecné zásady zdroje chyb. Standardní operační postupy pro vzorkování; systém QA/QC. Základní parametry vzorkování abiotických a biotických matric. 3. Úprava vzorku před analýzou. Metody nedestruktivní. Metody destruktivní. Separační a koncentrační kroky. 4. Základy kvalitativní analýzy: klasická soustava dělení kationtů. Důkazy heteroatomů v organických látkách. 5. Přehled základních analytických metod a jejich obecných vlastností: metody založené na vážení, na měření objemu. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 6. Elektroanalytické metody založené na měření napětí. Elektroanalytické metody založené na měření proudu. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 7. Přehled separačních metod: Planární chromatografie: TLC + HPTLC, PC, výhody/nevýhody. 8. Kolonová chromatografie: GC + HPLC. Nové trendy: UHPLC, GC/MS, HPLC/MS. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 9. Elektroforéza. Hmotnostní spektrometrie. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 10. Přehled optických metod. Optické spektrální přístroje. Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie a turbidimetrie: Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 11. Emisní atomová spektrální analýza. Plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie. UV/Vis spektrometrie. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 12. Luminiscenční analýza. Infračervená spektrometrie. Ramanova spektra; Rentgenová fluorescenční spektrometrie. Radiochemické metody. Principy jednotlivých metod, instrumentace, aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 13. Nové trendy v insrumentálních metodách s aplikací v biotechnologii.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Protokoly Laboratorní práce 15  8
                Výpočtový protokol Laboratorní práce 10  5
                Zápočtový test Písemka 8  4
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 3 hodiny přednášek + 9 hodin cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá výpočtový protokol.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní