546-0355/04 – Ochrana ovzduší (OchrO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se orientuje v klíčových oblastech ochrany ovzduší, je schopen kritického pohledu na současné problémy znečištění ovzduší a vědomě pracuje s vzájemnými vazbami mezi živou a neživou přírodou a lidskou společností. Je seznámen s hlavními zdroji znečištění ŽP a alternativními zdroji energie. Získá poznatky s rozdílnými způsoby čištění spalin.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o problematice ovzduší, jeho funkcích pro biosféru, možných důsledcích jeho znečišťování, a možnostech jeho ochrany před negativními vlivy.

Povinná literatura:

SMRŽ, V., MAČALA, J. Ochrana Ovzduší, kapitola v publikaci Environmentální vzdělávání, VŠB – TU Ostrava, 2006. VYSOUDIL, M. Ochrana ovzduší, Skriptum UP Olomouc, 2003. HERČÍK, M. Životní prostředí, Skriptum VŠB - TUO, 1997. SERBOUSEK, A. Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší, Skriptum VŠB – TU Ostrava, 1992. KUDRNA, K. a kol. Biosféra a lidstvo, Academia Praha, 1989.

Doporučená literatura:

Šiška, F. Ochrana ovzduší, Alfa Bratislava, 1981 Bretschneider, F., Kurfürst, J. Technika ochrany ovzduší, SNTL Praha, 1978 Herčík M., Lapčík, V. Ochrana životního prostředí (skriptum VŠB-TU Ostrava). 1995. Kudrna, K. a kol. Biosféra a lidstvo, Academia Praha, 1989. Janotková, E. Technika prostředí (skriptum VUT Brno), 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- průběžná kontrola ústní a písemnou formou

E-learning

Další požadavky na studenta

V případě prezenční formy studia odevzdání 2 semestrálních projektů: - stanovení množství emisí ze zdroje a srovnání s emisním limitem a - provedení modelového výpočtu rozptylu ZL v atmosféře. V případě kombinované formy studia odevzdání 1 semestrálního projektu: - stanovení množství emisí za zdroje a srovnání s emisním limitem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složení a stavba atmosféry (znečišťování a znečištění ovzduší) 2. Zdroje znečišťování ovzduší (rozdělení z geometrického hlediska, z hlediska odvětví, atd.) 3. Látky znečišťující ovzduší a škodlivé účinky látek znečišťujících ovzduší (fotochemický smog, skleníkový efekt, poškozování ozónové vrstvy, atd.) 4. Fyzikálně-chemické vlastnosti tuhých, plynných a kapalných znečišťujících látek (tvar, velikost, povrchové, elektrické, pohybové vlastnosti) 5. Základní odlučovací principy (gravitační, setrvačný, odstředivý, elektrický, difúzní) 6. Odlučovací zařízení pro TZL – suché mechanické odlučovače, mokré mechanické odlučovače, cyklóny, elektrické, látkové filtry 7. Základní fyzikálně-chemické metody využívání v případě odlučování plynných znečišťujících látek (absorpce, adsorpce, termické procesy, kondenzační procesy, biotechnologie) 8. Odlučovací zařízení pro odlučování plynných znečišťujících látek (absorbéry, adsorbéry, termické zařízení, termické kondenzační zařízení, biofiltry a biopračky) 9. Technologie čištění plynů – odsiřování, denitrifikace, odlučování PCDD, PCDF, nové trendy v odlučování tuhých a plynných ZL (BAT a BREF) 10. Šíření ZL v ovzduší, tvary dýmových vleček 11. Matematický model znečištění ovzduší 12. Měření a monitorování emisí a imisí 13. Globální znečištění ovzduší a klimatické změny (klimatický baliček, obchodování s emisemi skleníkových plynů)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku