546-0357/02 – Informatika v odpadovém hospodářství (IOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
JAN0450 Ing. Sarah Janštová
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přehled v oblasti databazových systémů používaných v odpadovém hospodářství. Orientace v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, schopnost samostatné práce s elektronickými zdroji.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k získání nezbytných znalostí, které jim usnadní orientaci v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, včetně schopnosti samostatné práce s elektronickými zdroji. Tzn. umožnit studentům získat teoretické i praktické základy informační gramotnosti, které jim budou prospěšné nejen v průběhu studia na vysoké škole , ale i v dalším případném studiu, odborné praxi i v rámci celoživotního vzdělávání apod.

Povinná literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] / Miroslav Benedikovič ... [et al.]. - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovní a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: FF SU, 1992, s. 5-51. ČSN ISO 690. Dokumentace : bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace - bibliografické citace : část 2 : elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. JIB : Jednotná informační brána [online]. Národní knihovna ČR a Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, c2001-2007 [cit. 2007-12-19]. Dostupný z WWW: . BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online]. c1999-2004, poslední aktualizace 31.03.2006 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z WWW: . BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.1 (2004) [online]. c 1999-2004, poslední aktualizace 31.03.2006 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z WWW: . TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace [online]. Ostrava : c1998-2004, aktualizováno 2009-02-21 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z WWW: < http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html>. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat / Daniela Tkačíková. - Praha : Výpočetní centrum ČVUT, 1997 - 76 s. : il. WWW dokumenty podle aktuálních témat přednášek a cvičení, domovské stránky UK VŠB-TU Ostrava. Tim Kayworth, Dorothy E Leidner. GLOBAL INFORMATION SYSTEMS. Paperback, 496 pages, publication date: JUL-2008 ISBN-13: 978-0-7506-8648-8.

Doporučená literatura:

SKLENÁK, Vilém. Práce s informacemi v počítačových sítích : sítě WAN a jejich využití ve VŠ knihovnách. Praha : VŠE 1995. 123 s. Vyhledávací nástroje - klíč ke zdrojům Internetu. in: VLASÁK, Rudolf (ed.). Automatizace knihovnických procesů: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 9.-10. září 1997 na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: SKIP, 1997, s. 55-67. ISBN 80-85851-06-7. SKLENÁK, Vilém. Práce s informacemi v počítačových sítích : sítě WAN a jejich využití ve VŠ knihovnách. Praha : VŠE 1995. 123 s. Informace o informacích / Vladimír Smetáček. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. GATES, Bill, MYHRVOLD, Nathan, RINEARSON, Peter. Informační dálnice. Praha:Management Press, 1996. 229 s. ISBN: 80-85943-28-X. NOVÁKOVÁ, Marta: Informačné pramene. Bratislava: SPN, 1983. 221 s. SATRAPA, Pavel. Web Design. Praha: Neokortex, 1997. 414 s. ISBN: 80-902230-1-X. Příručka uživatele systému ISBN 4. přeprac. vyd. Praha: NK ČR, 1996. 31 s. HLAVENKA, Jiří. Využíváme internet s programem Microsoft Internet Explorer 4.0. Praha: Computer Press, 1997. xi, 188 s. ISBN 80-7226-060-X. Informační zdroje sítě Internet / Daniela Tkačíková, Michail Šenovský. - 1. vyd.. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998 - 238 s. : il. ISBN 80-86111-24-5. ČERNÁ, Milena, STOCKLOVA, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. Praha, Univerzita Karlova, 1992. 98 s. WWW: http://ceo.gelos.org http:// www.unep.org http://www. grid.unep.ch/gridhome.html http://www.eea.dk http://www.ei. jrc.it http://www.rec.org http://www.env.cz http://www.ceu.cz http://www.csa.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičení kontrola nabytých znalostí formou 6 projektů, které jsou tematicky zaměřené na přednášenou problematiku. V přednáškách formou diskuze k probírané látce. Na závěr semestru zápočtová písemka a zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení. Schopnost orientace v základním softwarovém prostředí (např. MS office, grafický editor).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Úvod do informačních systémů: Teorie informace - Pojem informace, informační věda, informační proces Dokumentová komunikace Primární, sekundární a terciální informační zdroje, rešerše Přehled nejdůležitějších informačních zdrojů - Informační služby, dialogové informační služby Organizace a vyhledávání informací - Vyhledávání dokumentů, selekční jazyky Ukládání a prezentace dat, kódování, formáty, komprese, datové typy Databázové systémy, báze o firmách, báze o výrobcích, báze obchodní statistiky Technické a komunikační prostředky, komponenty výpočetního systému Programové prostředky, základní software, software pro osobní informatiku, aplikační software Počítačové sítě, druhy, topologie, lokální počítačové sítě Využití Internetu k získávání ekonomických informací Standardizace a legislativa informační činnosti Informační politika Kritéria hodnocení efektivnosti informačních systémů Environmentální informační systémy: Právo na informace o životním prostředí - Zpráva českých nevládních organizací o právu na environmentální informace v České republice Mezinárodní zdroje environmentálních informací na Internetu Systém v životním prostředí - měkký systém Environmentální informace a její specifikace Právo na informace o životním prostředí v ČR a ve světě Metadata a metainformační systémy Zásady výstavby environmentálních informačních systémů ve veřejné správě ČR, úloha ministestva informatiky a implementace akčního plánu eEurope Struktura a funkce informačních systémů pro monitoring, evidencie a reporting v odpadovém a vodním hospodářství, ochraně ovzduší, chem. Látky, havárie, IRZ, horizontální a vertikální přenos informací Metody realizace environmentálních informačních systémů pro státní správu v životním prostředí a příklady této realizace Informační systémy o životním prostředí v rezortu MŽP ČR provozované centrálními institucemi (ČHMÚ, VÚV, CEHO, ČEÚ, ČIŽP), příklady a rozbor těchto systémů Informační systém o odpadovém hospodářství ČR a SR (struktura databází, funkce, programová realizace, aktualizace, interpretace a presentace údajů) Mezinárodní informační systémy, standardy, EEA, EIONET, EUROSTAT, UNEP, OECD Závěrečný projekt analýzy a návrhu environmentálního IS na Internetu Informační systémy se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí Systémy symbolických výpočtů (počítačové algebry) a jejich aplikace v environmentálním modelování Současné informační prostředí a chemie Environmentální data: Zdroje environmentálních dat a jejich formáty. Problematika sběru, standardizace a formalizace geovědních údajů. Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, a grafické. Environmentální data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí. Analýza environmentálních dat s ohledem na jejich použití v informačních systémech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 1
                Projekt 1 Projekt 5  3 2
                Projekt 2 Projekt 5  2 2
                Projekt 3 Projekt 5  3
                Projekt 4 Projekt 5  2 2
                Projekt 5 Projekt 5  3 2
                Projekt 6 Projekt 5  2 2
                Zápočet Jiný typ úlohy 3  2 1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zlouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2009/2010 zimní