546-0357/04 – Informatika v odpadovém hospodářství (IOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
SIG0043 Ing. Oldřich Šigut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přehled v oblasti databazových systémů používaných v odpadovém hospodářství. Orientace v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, schopnost samostatné práce s elektronickými zdroji.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k získání nezbytných znalostí, které jim usnadní orientaci v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, včetně schopnosti samostatné práce s elektronickými zdroji. Tzn. umožnit studentům získat teoretické i praktické základy informační gramotnosti, které jim budou prospěšné nejen v průběhu studia na vysoké škole , ale i v dalším případném studiu, odborné praxi i v rámci celoživotního vzdělávání apod.

Povinná literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] / Miroslav Benedikovič ... [et al.]. - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovní a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: FF SU, 1992, s. 5-51. ČSN ISO 690. Dokumentace : bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace - bibliografické citace : část 2 : elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. JIB : Jednotná informační brána [online]. Národní knihovna ČR a Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, c2001-2007 [cit. 2007-12-19]. Dostupný z WWW: . BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online]. c1999-2004, poslední aktualizace 31.03.2006 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z WWW: . BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.1 (2004) [online]. c 1999-2004, poslední aktualizace 31.03.2006 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z WWW: . TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace [online]. Ostrava : c1998-2004, aktualizováno 2009-02-21 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z WWW: < http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html>. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat / Daniela Tkačíková. - Praha : Výpočetní centrum ČVUT, 1997 - 76 s. : il. WWW dokumenty podle aktuálních témat přednášek a cvičení, domovské stránky UK VŠB-TU Ostrava. Tim Kayworth, Dorothy E Leidner. GLOBAL INFORMATION SYSTEMS. Paperback, 496 pages, publication date: JUL-2008 ISBN-13: 978-0-7506-8648-8.

Doporučená literatura:

SKLENÁK, Vilém. Práce s informacemi v počítačových sítích : sítě WAN a jejich využití ve VŠ knihovnách. Praha : VŠE 1995. 123 s. Vyhledávací nástroje - klíč ke zdrojům Internetu. in: VLASÁK, Rudolf (ed.). Automatizace knihovnických procesů: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 9.-10. září 1997 na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: SKIP, 1997, s. 55-67. ISBN 80-85851-06-7. SKLENÁK, Vilém. Práce s informacemi v počítačových sítích : sítě WAN a jejich využití ve VŠ knihovnách. Praha : VŠE 1995. 123 s. Informace o informacích / Vladimír Smetáček. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. GATES, Bill, MYHRVOLD, Nathan, RINEARSON, Peter. Informační dálnice. Praha:Management Press, 1996. 229 s. ISBN: 80-85943-28-X. NOVÁKOVÁ, Marta: Informačné pramene. Bratislava: SPN, 1983. 221 s. SATRAPA, Pavel. Web Design. Praha: Neokortex, 1997. 414 s. ISBN: 80-902230-1-X. Příručka uživatele systému ISBN 4. přeprac. vyd. Praha: NK ČR, 1996. 31 s. HLAVENKA, Jiří. Využíváme internet s programem Microsoft Internet Explorer 4.0. Praha: Computer Press, 1997. xi, 188 s. ISBN 80-7226-060-X. Informační zdroje sítě Internet / Daniela Tkačíková, Michail Šenovský. - 1. vyd.. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998 - 238 s. : il. ISBN 80-86111-24-5. ČERNÁ, Milena, STOCKLOVA, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. Praha, Univerzita Karlova, 1992. 98 s. WWW: http://ceo.gelos.org http:// www.unep.org http://www. grid.unep.ch/gridhome.html http://www.eea.dk http://www.ei. jrc.it http://www.rec.org http://www.env.cz http://www.ceu.cz http://www.csa.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičení kontrola nabytých znalostí formou 6 projektů, které jsou tématicky zaměřené na přednášenou problematiku. V přednáškách formou diskuze k probírané látce. Na závěr semestru ve cvičení zápočtová písemka. Písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení. Schopnost orientace v základním softwarovém prostředí (např. MS office, grafický editor).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informačních systémů; Teorie informace - Pojem informace, informační věda, informační proces; rešerše 2. Přehled nejdůležitějších informačních zdrojů - Informační služby, dialogové informační služby; Organizace a vyhledávání informací -Vyhledávání dokumentů, selekční jazyky; Ukládání a prezentace dat, kódování, formáty, komprese, datové typy; Technické a komunikační prostředky 3. Programové prostředky, základní software, software pro osobní informatiku, aplikační software; Standardizace a legislativa informační činnosti; Informační politika 4. Environmentální informační systémy; Právo na informace o životním prostředí v ČR a ve světě ; Mezinárodní zdroje environmentálních informací na Internetu; 5. Environmentální informace a její specifikace 6. Metadata a metainformační systémy 7. Zásady výstavby environmentálních informačních systémů ve veřejné správě ČR; Struktura a funkce informačních systémů pro monitoring, evidencie a reporting v odpadovém a vodním hospodářství, ochraně ovzduší, chem. látky, havárie, IRZ 8. Metody realizace environmentálních informačních systémů pro státní správu v životním prostředí a příklady této realizace 9. Informační systémy o životním prostředí v rezortu MŽP ČR provozované centrálními institucemi (ČHMÚ, VÚV, CEHO, ČEÚ, ČIŽP), příklady a rozbor těchto systémů; Informační systémy se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí 10. Informační systém o odpadovém hospodářství ČR a SR (struktura databází, funkce, programová realizace, aktualizace, interpretace a presentace údajů) 11. Mezinárodní informační systémy, standardy, EEA, EIONET, EUROSTAT, UNEP, OECD 12. Environmentální data; Zdroje environmentálních dat a jejich formáty; Problematika sběru, standardizace a formalizace geovědních údajů; Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, a grafické 13. Environmentální data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí 14. Analýza environmentálních dat s ohledem na jejich použití v informačních systémech

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní