546-0358/02 – Právní úprava odpadového hospodářství (PUOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
SIG0043 Ing. Oldřich Šigut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti se orientují v legislativě odpadů, mají přehled v právních předpisech řešící konkrétní fáze nakládání s odpady a konkrétní odpadní materiály. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti jsou schopni aplikovat právní předpisy odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je seznámit studenty s platnou legislativou, která se vztahuje k odpadovému hospodářství, konkrétně se zákonem o odpadech, prováděcími předpisy k tomuto zákonu a dalšími souvisejícími legislativními předpisy v platném a účinném znění. Předmět seznamuje s pravidly pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při současném dodržování ochrany životního prostředí, lidského zdraví a principy udržitelného rozvoje, které vyplývají z aktuální legislativy.

Povinná literatura:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, dostupné na WWW: https://www.mvcr.cz/sbirka-zakonu.aspx Platné právní předpisy k zákonu o odpadech, dostupné na WWW: https://www.mvcr.cz/sbirka-zakonu.aspx Souhrn předpisů a jejich výklad, dostupné na WWW https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy EUR-Lex Právo EU, dostupné na WWW: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Doporučená literatura:

HERČÍK, Miloslav. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1837-5. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. PETRŽÍLEK, Petr. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. Praha: LexisNexis CZ, 2007. EKO. ISBN 978-80-86920-20-7. CENIA, česká informační agentura ŽP, dostupné na WWW https://www.cenia.cz/#aktuality_ Odborné internetové portály, např. enviweb.cz, szu.cz, caoh.cz, tretiruka.cz, inisoft.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce. Kontrolní test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení. Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0747 ENVPR Environmentální právo Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech 2. Zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 3. Vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 4. Vyhl. č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 5. Vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 6. Zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 7. Zák. č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 6/2015 Sbm.s., kterým se ruší a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 9. NV č.352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 10. Zák. č.477/2001 Sb., o obalech 11. Zák. č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů; Vyhl. č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 12. Vyhl. č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 13. Vyhl. č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie a SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 3/2012 Sbm.s., Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti na cvičení 75 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní