546-0358/02 – Právní úprava odpadového hospodářství (PUOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti se orientují v legislativě odpadů, mají přehled v právních předpisech řešící konkrétní fáze nakládání s odpady a konkrétní odpadní materiály. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti jsou schopni aplikovat právní předpisy odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je seznámit studenty s platnou legislativou, která se vztahuje k odpadovému hospodářství, konkrétně se zákonem o odpadech, prováděcími předpisy k tomuto zákonu a dalšími souvisejícími legislativními předpisy v platném a účinném znění. Předmět seznamuje s pravidly pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při současném dodržování ochrany životního prostředí, lidského zdraví a principy udržitelného rozvoje, které vyplývají z aktuální legislativy.

Povinná literatura:

Zákon č. 185/01Sb., o odpadech, dostupné na WWW: https://www.mvcr.cz/sbirka-zakonu.aspx Platné právní předpisy k zákonu o odpadech, dostupné na WWW: https://www.mvcr.cz/sbirka-zakonu.aspx Souhrn předpisů a jejich výklad, dostupné na WWW https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy EUR-Lex Právo EU, dostupné na WWW: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Doporučená literatura:

HERČÍK, Miloslav. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1837-5. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. PETRŽÍLEK, Petr. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. Praha: LexisNexis CZ, 2007. EKO. ISBN 978-80-86920-20-7. CENIA, česká informační agentura ŽP, dostupné na WWW https://www.cenia.cz/#aktuality_ Odborné internetové portály, např. enviweb.cz, szu.cz, caoh.cz, tretiruka.cz, inisoft.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení. Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0747 ENVPR Environmentální právo Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zák. č.185/2001 Sb., o odpadech 2. Vyhl. č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 3. Vyhl. č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 4. Vyhl. č.94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 5. Vyhl. č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 6. Vyhl. č.437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 7. Vyhl. č.352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 8. Vyhl. č.341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 9. Vyhl. č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky 10. Vyhl. č.374/2008 Sb., o přepravě odpadů 11. Vyhl. č. 321/14 Sb. – o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 12. NV č.352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 13. Zák. č.477/2001 Sb., o obalech 14. Zák. č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku