546-0358/02 – Legal Form of Waste Management (PUOH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
SIG0043 Ing. Oldřich Šigut
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge proven after the completion of the course: Students are orientated in the waste legislation, have an overview of the legislation dealing with the specific waste management phase and specific waste materials. Skills demonstrated at the end of the course: Students are able to apply waste management legislation.

Teaching methods

Tutorials

Summary

The course is meant to acquaint students with valid legislation, which applies to waste management, namely the law on waste, implementing regulations to this Act and other relevant legislative regulations in force. The course also informs students about rules to prevent waste formation and rules on waste disposal and management when adhering to the principles of environmental protection, protection of health and principles of sustainable development arising from valid legislation.

Compulsory literature:

The Collection of Laws of the Czech Republic, https://www.mvcr.cz/sbirka-zakonu.aspx Waste legislation: EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html HUNG, Yung-Tse, Lawrence K. WANG a Nazih K. SHAMMAS, ed. Handbook of environment and waste management: air and water pollution control. Singapore: World Scientific, c2012. ISBN 978-981-4327-69-5.

Recommended literature:

Municipal waste management across European countries, https://www.eea.europa.eu/themes/waste/municipal-waste/municipal-waste-management-across-european-countries OECD.Stat, https://stats.oecd.org/Index.aspx?themetreeid=-200 http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm European Comission: https://www.czso.cz/documents/10180/61546956/28002018.pdf/36b79716-4bee-4e66-96b8-0298993b2276?version=1.3 Professional internet portals.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminary work. Test, written and oral exam.

E-learning

Other requirements

Participation in the exercises. Seminary work.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
546-0747 ENVPR Environmental Law Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech 2. Zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 3. Vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 4. Vyhl. č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 5. Vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 6. Zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 7. Zák. č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 6/2015 Sbm.s., kterým se ruší a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 9. NV č.352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 10. Zák. č.477/2001 Sb., o obalech 11. Zák. č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů; Vyhl. č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 12. Vyhl. č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 13. Vyhl. č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie a SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 3/2012 Sbm.s., Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100 (100) 51 3
        Test Other task type 20  10
        Semestrální projekt Semestral project 40  20
        Ústní zkouška Oral examination 40  21
Mandatory attendence participation: Extent of compulsory participation in the exercise 75%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Participation in exercises according to the student's capabilities. In order to receive credit, student must complete task assignments and personally write credit test, both no later than at the end of the examination period of the semester. The assignments will be provided by lecturer leading exercices. Self-study of the materials assigned by the trainer in the MS Teams environment or the e-learning portal at https://www.vsb.cz/e-vyuka/.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing OH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter