546-0359/02 – Základy biotechnologií (ZB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat rozdíly ve stavbě buněk i živých organismů, orientovat se v přirozených systémech a chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a určit jejich význam - aplikovat získané vědomosti při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického, zdůvodnit význam nových biologických poznatků pro společnost - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, pozorování dokumentovat nákresy a schématy s popisy, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v biotechnologiích pro čištění odpadních vod. Studenti získají informace o morfologii i fyziologii nebuněčných organismů a základních skupin mikroorganismů, o jejich postavení v přírodě a také o vzájemném vztahu mikrobiálních populací s přehledem základních patogenních i nepatogenních kmenů mikroorganismů. Část přednášek je věnována praktickému využití mikroorganismů v moderních průmyslových biotechnologiích a jejich úloze při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

ALBERTS, Bruce, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. 603 s. ISBN 80-902906-2-0 AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008. 252 s. ISBN 80-7080-676-0 BEDNÁŘ, Marek, et al. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha: Triton, 2009. 560 s. ISBN 80-2380-297-6 CUSTERS, René, et al. Průvodce biotechnologiemi. Biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Praha: Academia, 2006. 104 s. ISBN 80-200-1350-4 DOBIÁŠ, Lubomír, et al. Obecná a speciální mikrobiologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 261 s. FEČKO, Peter, et al. Environmentální biotechnologie. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9 VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2 VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5

Doporučená literatura:

ROSYPAL, Stanislav, et al. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797 s. ISBN 80-86960-23-4 ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha: Academia, 2009. 364 s. ISBN 978-80-200-1703-1 ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk : základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha : Scientia, 2006. 160 s. ISBN 80-86960-15-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přednášených témat : 1.Úvod do studia biotechnologie. Způsoby dělení biotechnologií, využití mikroorganismů v klasických i moderních biotechnologiích, transgenní mikroorganismy 2.Základy cytologie – obecná stavba buňky. Chemické složení buňky, význam organických látek, přehled základních buněčných organel, vývojové rozdíly mezi prokaryontní a eukaryotní buňkou 3.Základy buněčné fyziologie. Buněčný cyklus, způsoby dělení buněk, základní metabolické dráhy, příjem a výdej látek buňkou, buněčná smrt 4.Nebuněčné formy – viroidy, priony. Základní vlastnosti prionů, patogenita prionů, významné prionové nákazy, preventivní opatření EU, význam viroidů. 5.Nebuněčné organismy – viry. Morfologie virů, fáze infekce hostitelské buňky, základní typy virů a jejich význam,charakteristika viróz. 6.Taxonomie virů. Způsoby rozdělení virů, přehled významných skupin a původců onemocnění 7.Bakterie. Základní struktura bakteriální buňky, základy fyziologie a kultivace bakterií, základní typy bakteriálních buněk. 8.Taxonomie bakterií.Přehled významných kmenů patogenních bakterií, bakteriální nákazy. Bakteriální mikroflóra a její složení, přehled průmyslově významných bakterií a jejich využití 9.Sinice. Základy morfologie a fyziologie sinic, významné taxony, přehled toxinů a jejich účinků, další využití sinic 10.Řasy. Rozdělení řas podle typů stélek a obsahu barviv, důležité skupiny řas a jejich využití 11.Mikromycety. Charakteristika mikromycet a jejich postavení v systému hub, významné skupiny, toxické druhy, biotechnologické využití 12.Prvoci a další živočišné mikroorganismy. Charakteristické znaky prvoků, roztočů a nižších korýšů, rozdělení,významní zástupci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.