546-0359/04 – Základy biotechnologií (ZB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat rozdíly ve stavbě buněk i živých organismů, orientovat se v přirozených systémech a chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a určit jejich význam - aplikovat získané vědomosti při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického, zdůvodnit význam nových biologických poznatků pro společnost - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, pozorování dokumentovat nákresy a schématy s popisy, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v biotechnologiích pro čištění odpadních vod. Studenti získají informace o morfologii i fyziologii nebuněčných organismů a základních skupin mikroorganismů, o jejich postavení v přírodě a také o vzájemném vztahu mikrobiálních populací s přehledem základních patogenních i nepatogenních kmenů mikroorganismů. Část přednášek je věnována praktickému využití mikroorganismů v moderních průmyslových biotechnologiích a jejich úloze při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

ALBERTS, Bruce, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. 603 s. ISBN 80-902906-2-0 AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008. 252 s. ISBN 80-7080-676-0 BEDNÁŘ, Marek, et al. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha: Triton, 2009. 560 s. ISBN 80-2380-297-6 CUSTERS, René, et al. Průvodce biotechnologiemi. Biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Praha: Academia, 2006. 104 s. ISBN 80-200-1350-4 DOBIÁŠ, Lubomír, et al. Obecná a speciální mikrobiologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 261 s. FEČKO, Peter, et al. Environmentální biotechnologie. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9 VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2 VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5

Doporučená literatura:

ROSYPAL, Stanislav, et al. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797 s. ISBN 80-86960-23-4 ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha: Academia, 2009. 364 s. ISBN 978-80-200-1703-1 ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk : základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha : Scientia, 2006. 160 s. ISBN 80-86960-15-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na cvičení; pravidelné úkoly z cvičení rozšiřují teoretickou průpravu k experimentální práci. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přednášených témat: 1.Úvod do studia biotechnologie. Charakteristika živých organismů, chemické složení organismů, význam organických látek 2.Základy cytologie – obecná stavba buňky. Přehled základních buněčných organel, vývojové rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou 3.Základy buněčné fyziologie. Buněčný cyklus, způsoby dělení buněk, základní metabolické dráhy, příjem a výdej látek buňkou, buněčná smrt 4.Nebuněčné formy – viroidy, priony. Základní vlastnosti prionů, patogenita prionů, významné prionové nákazy, preventivní opatření EU, význam viroidů. 5.Nebuněčné organismy – viry. Morfologie virů, fáze infekce hostitelské buňky, základní typy virů a jejich význam, charakteristika viróz. 6.Taxonomie virů. Způsoby rozdělení virů, přehled významných skupin a původců onemocnění 7.Bakterie. Základní struktura bakteriální buňky, základy fyziologie a kultivace bakterií, základní typy bakteriálních buněk. 8.Taxonomie bakterií I - patogenní bakterie. Přehled významných kmenů bakterií, bakteriální nákazy 9.Taxonomie bakterií II - nepatogenní bakterie. Bakteriální mikroflóra a její složení, přehled průmyslově významných bakterií a jejich využití 10.Sinice. Základy morfologie a fyziologie sinic, významné taxony, přehled toxinů a jejich účinků, další využití sinic 11.Řasy. Rozdělení řas podle typů stélek a obsahu barviv, důležité skupiny řas a jejich využití 12.Mikromycety. Charakteristika mikromycet a jejich postavení v systému hub, významné skupiny, toxické druhy, biotechnologické využití 13.Prvoci a další živočišné mikroorganismy. Charakteristické znaky prvoků, roztočů a nižších korýšů, rozdělení, významní zástupci 14.Biotechnologie. Způsoby dělení biotechnologií, využití mikroorganismů v klasických i moderních biotechnologiích 15.Transgenní organismy. Využití transgenních organismů v moderních biotechnologiích, transgenoze, význam genového inženýrství Přehled témat cvičení : 1.Základy mikroskopické techniky. Příprava nativních mikroskopických preparátů, pozorování trvalých preparátů 2.Prokaryotní a eukaryotní buňka. Pozorování rozdílů v jejich stavbě, práce s imerzním objektivem 3.Obecná stavba buňky. Charakteristické organely rostlinné a živočišné buňky, rozdíly v jejich stavbě 4.Fyziologie buňky. Pozorování mitózy, chromozómů, osmotické děje na buněčné úrovni 5.Základy aseptické práce v mikrobiologické laboratoři, základní vybavení laboratoře a příprava materiálu pro práci s mikroorganismy. První pomoc při nehodách v mikrobiologické laboratoři, likvidace kontaminovaného materiálu. 6.Živná prostředí pro mikroorganismy. Příprava základních živných půd, základy kultivace, izolace mikroorganismů z vnějšího prostředí 7.Očkování bakterií, způsoby hodnocení bakteriálních kolonií. 8.Růst a množení bakterií. Metody hodnocení hustoty kultury, růstová křivka, vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů. 9.Základní způsoby likvidace mikroorganismů. Význam antibiotik, hodnocení citlivosti bakterií k antibiotikům oxfordskou metodou. 10.Bakteriologický rozbor vzorků vody, půdy 11.Řasy a sinice. Pozorování a určování řas podle atlasu a klíče. 12.Mikromycety. Pozorování a popis vybraných druhů. 13.Prvoci. Pozorování nativních preparátů prvoků. 14.Analýza lidské DNA. 15.Závěrečné hodnocení. Kontrola protokolů, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  33
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku