546-0362/03 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat základní metody používané v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod. Absolventi dovedou rozeznat jednotlivé druhy vod a identifikovat míru jejich znečištění. Zvládnou porozumět hlavním technologickým procesům čištění odpadních vod. Pochopí aerobní a anaerobní procesy čištění vody. Získají znalosti s provozem kalových hospodářství čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je charakterizovat základní metody používané v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod, technické a legislativní možnosti likvidace a čištění odpadních vod. Zabývá se biologickými metodami aerobních procesů včetně odstraňování nutrientů. Anaerobní čistírenské procesy jsou uváděny jak pro čištění průmyslových vod, tak i pro stabilizací čistírenských kalů.

Povinná literatura:

DOHÁNYOS, M., J. KOLLER a N. STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007 BINDZAR, J. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 ČSN 75 64 01 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel GRAY, N. Water Technology: An Introduction for Environmental Scientists and Engineers. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN 0-7506-6633-1

Doporučená literatura:

CHUDOBA, J., M. DOHÁNYOS a J. WANNER. Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha, 1991 HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN a P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000. ISBN 80-86020-30-4 PYTL, V. a kol. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. SOVAK ČR, 2004, ISBN 80-239-2528-8 CHEREMISINOFF, N. P. Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002, ISBN 0-7506-7498-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou diskuze k probírané látce, kontrola přípravy na laboratorní cvičení a při průběžném odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvováni zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Druhy odpadních vod a jejich složení, splaškové odpadní vody. Organické látky ve vodách a jejich biologická rozložitelnost. 2. Technologické linky velkých, středních a malých čistíren odpadních vod. 3. Usazování, usazovací a zahušťovací nádrže technologické parametry. Dosazovací nádrže. 4. Aerobní čištění směsnou kulturou ve vznosu, růst a množení mikroorganismů, růstová křivka. 5. Aktivační proces, aktivovaný kal. Kinetika odstraňování organických látek z odpadních vod směsnou kulturou. 6. Základní způsoby kultivace směsné kultury, charakteristika aktivačních nádrží, aktivace. 7. Nejdůležitější technologické parametry aktivace. Faktory ovlivňující čistící účinek aktivace. 8. Spotřeba kyslíku pro aktivaci, přestup kyslíku do vody. Oxygenační kapacita, typy aerátorů. 9. Biologické odstraňování dusíku z odpadních vod, nitrifikace, denitrifikace. 10.Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod, chemické odstraňování fosforu. 11.Teorie biofilmových procesů. Biologické kolony, biofilmové reaktory. 12.Teorie anaerobního čištění odpadních vod. Srovnání aerobních a anaerobních procesů. 13.Anaerobní čištění odpadních vod, Anaerobní reaktory, druhy, rozdělení, zapracování. 14.Anaerobní stabilizace čistírenských kalů, reaktory, produkty stabilizace. Kal a jeho zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku