546-0364/01 – Odpadové hospodářství II. (OHII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
JUR0104 Ing. Michala Jurošková
LAN0045 Ing. David Längauer
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky odpadového hospodářství z celkového hlediska způsobu nakládání s odpady jejich odstranění a jejich efektivního materiálového a energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku odpadového hospodářství. Schopnost si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Schopnost samostatného řešení zadaných úloh. Schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány recyklaci, tepelnému zpracování odpadů, biologickým metodám odstraňování odpadů, kompostování, skládkování odpadů a fyzikálně-chemickým způsobům odstraňování odpadů.

Povinná literatura:

HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. ADAMEC, Vladimír, et al. Environmentální technologie a ekoinovace. 1. vyd. Helena Kollarová. Praha : CENIA, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Efektivní odpadové hospodářství, s. 94-103. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. Hazardous waste management / Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. - 2nd ed.. - New York : McGraw-Hill, c2001 - xxvi, 1202 s. : il. ISBN 0-07-039365-6 GIRCZYS, Janusz. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. FILIP, Jiří. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 118 s. ISBN 80-7157-608-5. FILIP, Jiří, ORAL, Jaroslav. Odpadové hospodářství II. 1. vyd. Brno : MZLU, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. 73 s. ISBN 80-7078-747-3. Elektroodpad - analýza a možnosti využití / Silvie Brožová ... [et al.]. - Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 99 s. : il., mapa ISBN 978-80-248-1867-2 (brož.). Recyklace odpadů I-XIII : 1997-2009, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. CHRIAŠTEĽ, Ladislav. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. SLIVKA, František, DIRNER, Vojtech, KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství I. : Praktická příručka. Ostrava : [s.n.], 2006. 130 s. ISBN 80-248-1245-2. Časopis: Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Internet: ECONNECT - zpravodajství - zprávy [online]. 2002 [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravodajstvi.ecn.cz/>. Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. MŽP ČR, c2008 , Změněno: 30. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://mzp.cz/>. Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití [online]. c2001-2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/sedm-alternativ-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025>. PONČA, Tomáš. ARSM - aktuality: [online]. [2002] , 21. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://arsm.cz/index.htm>. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů [online]. [2002] , 28. srpna 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://www.surao.cz/>. Envi web : Zelená pro průmyslovou ekologii [online]. $2003-2008, 18.5.2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=puda_archiv_giije>. VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO [online]. 2001-2009 , 26. února 2009 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Elektroodpad/CeHO_Elektroodpad_Resime.html>.

Doporučená literatura:

KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. PERTILE, E., ČABLÍK, V. Instrumentální metody analýzy. Instrumentální metody analýzy, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, p. 238, ISBN 80-248-1049-2. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 73 s. : il. ISBN 80-248-0011-X. CHRIAŠTEĽ, Ladislav. Recyklácia odpadov. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. DIRNER, Vojtech. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl, monografie - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998 - 132 s. : il. ISBN 80-7078-558-680-7077-558-6. ALTMAN, Vlastimil. Odpadové hospodářství. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 89 s. : il. ISBN 80-7078-372-9 OBROUČKA, Karel. Termické zneškodňování odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997 - 140 s. : il. ISBN 80-7078-505-5. KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. STRAKA, František. Metody likvidace tuhých odpadů. Praha : VUSTE, [199-?]. 237 s. ISBN 80-85122-07-3. VÁŇA, Jaroslav. Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika [online]. 2. doplněné. 1993 , 18. května 2005 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://stary.biom.cz/clen/jv/obsah.html>. Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : sborník referátů ze seminářů, Praha, 4.5.1994 / [redakce Eugenie Hanzlíčková]. - Praha : BIJO, [1994] - 105 s., [62] s. příl. : il. ALTMAN, Vlastimil, RŮŽIČKA Miroslav. Technologie a technika skládkového hospodářství. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 82 s. : il. ISBN 80-7078-355-9 (brož.). Fyzikálně-chemická úprava odpadů : sborník referátů ze semináře –FZP, vyd. BIJO, Praha, 1993. Překládací stanice odpadů. II. díl -FZP- Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1996. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I.díl.] 1. část –FZP, Jindřich Nesvadba, 1995. Silniční a železniční doprava a přeprava nebezpečných věcí v rámci České republiky : Sborník a pracovní pomůcka -FZP-, GES, 1995. Základy moderního skládkování odpadů s příklady. Část 1 -FZP až část 7, Jindřich Nesvadba, 1996. Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu : Výstavba - provoz - bezpečnost -FZP- Alois Jurnik, ALDA, 1994. Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999. Náklady na nakládání s odpady a ekologické hospodářství : [překlad] –FZP, Bernard Fleet ; [vyd.] Český ekologický ústav, 1995. Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. ALTMAN, Vlastimil. Odpadové hospodářství : Svazek 30. Ostrava : Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 1996. 89 s. Services for Universities. Program PHARE; sv. 30. Jak nakládat s tuhými, tekutými a plynnými odpady z provozu lakoven : odborná metodická příručka –FZP, 1996. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů / Miroslav Rybín. - 2., přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Copyright © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D. ISBN: 978-0-7506-7507-9. Hazardous Materials and Waste Management A Guide for the Professional Hazards Manager Copyright © 1995 William Andrew Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff and Paul N. Cheremisinoff ISBN: 978-0-8155-1372-8. Colin Bayliss, Kevin Langley. Nuclear Decommissioning, Waste Management, and Environmental Site Remediation. Hardbound, 330 pages, publication date: SEP-2003. ISBN 0-7506-7744-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy, písemka a diskuze k probírané látce

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit!!!!!!!!!!!!!!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Termické metody zneškodňování odpadů Spalování odpadů Spalitelné odpady Spalování paliv – Výpočty spalovacích procesů Zařízení (pece) pro termické zneškodňování odpadů Přednosti a nevýhody spalování Využití odpadního tepla Kontrola spalování odpadů Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů Pyrolýza odpadů 2. Biologické způsoby zpracování odpadů Průběh kompostování Základní podmínky kompostování Vermikompostování Druhy kompostu Separování a kompostování komunálního bioodpadu Optimalizace surovinové skladby kompostu Kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální kontaminace Nakládání s bioodpady - možnosti využití Anaerobní rozklad Biodegradace 3. Skládkování odpadů Legislativní předpisy skládkování odpadů Zásady řízeného skládkování Procesy probíhající ve skládkách Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky Těleso skládky (drenážní systémy, odvodňování, izolační fólie atd.) Složení průsakových vod Plyn ze skládky (vznik, jímání, zpracování – využití) Metody průzkumu skládek Ekologická působení skládek TKO a jejich rekultivace Skládky kalů z čistíren odpadních vod Vlastní technologie skádkování kalů 4. Fyzikálně-chemické způsoby likvidace odpadů Typy nebezpečných chemických odpadů Přepracování nebezpečných odpadů Solidifikace (zpevňování) odpadů Jiné způsoby zneškodňování Cvičení: 1. Výpočty spalovacích procesů 2. Výpočty spalovacích procesů 3. Exkurze – spalovna 4. Laboratorní cvičení: Stanovení spalného tepla a výhřevnosti jednotlivých vybraných typů odpadů 5. Výpočet surovinové skladby kompostů 6. Exkurze – ENVI Brno 7. Praktická aplikace legislativních předpisů - Výpočty poplatků za ukládaní odpadů 8. Simulace výběru vhodné lokality pro skládku NO na základě GIS 9. Exkurze - skládka 10.Laboratorní cvičení: Stanovení výluhů neznámých vzorků odpadů 11.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 12.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 13.Zápočtový týden

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku