546-0365/02 – Bachelor's Thesis (BP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit 0+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To prepare the theoretical and practical part of bachelor thesis (analyze research problems from a selected study, propose solutions to the problem, evaluate options and solutions to defend the studied problem). On the basis of literature to organize and cite the theoretical knowledge. Demonstrate knowledge of proffesional terminology, define terms and characterize their relationship. Interpret the theory relating to the chosen bachelor thesis. The process of the final version of bachelor thesis must match the set standards of qualification.

Teaching methods

Other activities

Summary

Bachelor thesis should be written in accordance with "the principles for the development of bachelor thesis and guidance of bachelor thesis supervisor". The aim of the final work is to show that students have acquired all the skills, knowledge and experience gained during studying and are able to apply them in their bachelor thesis.

Compulsory literature:

Professional literature and technical standards in compliance with bachelor thesis.

Recommended literature:

FARANA, R a kol.: Doporučované značky, zkratky a názvy z oblasti automatického řízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1995. 24 s. FARANA, R. a kol.: Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Skripta VŠB-TU Ostrava 1999, 68 stran, ISBN 80-7078-737-6 FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha: SPN, 1984, 130s. KAŇOK, J.: Tematická kartografie. Skripta OU Ostrava, 1999, 318 stran, ISBN 80-7042-781-7 5 KAPOUNOVÁ, J.: Formální úprava diplomové práce. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1998, 1. vyd., dotisk 2001. ISBN 80-7042-141-X. 6 KULDOVÁ, O. A FLEISCHMANNOVÁ, E. 1995. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1995. 192 s., ISBN 80-7168-192-X. KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov. 3.vyd. Praha: SPN, 1985, 816 s. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/01.html>. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace elektronických dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html>. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace speciálních dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/spec01.html>. VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartografi. 2.vyd. Skripta ČVUT Praha, 1997, 203 stran, ISBN 80-7042-781-7 12 VOŢENÍLEK, V.: Diplomové práce z geoinformatiky. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc 2002, ISBN 80-244-0469-9. Akademická pravidla českého pravopisu. Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk Český. 1993. 1. vyd. Praha : ACADEMIA, 1993. 391 s. ISBN 80-200-0475-0. 14 ČSN 016910 Úprava písemností psaných strojem. Praha: Vydavatelství ÚNM, 1986. 28 s. ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. Excerpts from Draft International Standard ISO 690-2 [online]. Ottawa : ISO (International Organization for Standardization), 1997 [cit. 1997-07-02]. Dostupné na WWW: <http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm>. Zákon č. 111/199 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Statut Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ze dne 1. srpna 2002, [cit. 2003-01-13]. Dostupné na WWW: <http://www.vsb.cz>.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pod vedením vedoucího bakalářské práce jsou konzultovány průběžně získané dílčí výsledky dle zadání bakalářské práce.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner