546-0373/01 – Fundamentals of Mineral Biotechnology (ZMB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou minerálních biotechnologií, předmět je zaměřen na základní aspekty biotechnologií v těžbě rud včetně zpracování nerostných surovin a odpadů z těžby. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek živými organismy a jejich uplatnění v oblasti minerálních biotechnologií při získávání a úpravě nerostných surovin s ohledem na ochranu životního prostředí. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci a řízení bioprocesů s využitím základních znalostí fyziologických charakteristik mikroorganismů.

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs

Summary

The aim of the course is to introduce students to the discipline dealing with mineral biotechnology. The course provides information on the production of biologically active substances biotechnological methods, which are used to protect the environment. Particular attention is paid to methods and applications in the field of mineral resources. Acquired knowledge is the basis for optimization, measurement and process control.

Compulsory literature:

FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Environmental biotechnology. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-090-5 FLYNNE, W. G. Biotechnology and bioengineering. New York: Nova Science Publishers, 2008. 272 s. ISBN 978-1-60456-067-1 ATLAS, R. M. Microbiology, Fundamentals and Applications. New York: Macmillan Publishing Comp., 1988

Recommended literature:

KIANI, M. H., A. AHMADI a H. ZILOUEI. Biological removal of sulphur and ash from fine-grained high pyritic sulphur coals using a mixed culture of mesophilic microorganisms. Fuel [online]. 2014, 131, 89-95 [cit. 2016-12-15]. ISSN 0016-2361; DOI: 10.1016/j.fuel.2014.04.076 MEHRABANI, J. V., S. Z. SHAFAEI, M. NOAPARAST a S. M. MOUSAVI. Bioleaching of Different Pyrites and Sphalerite in the Presence of Graphite. Geomicrobiology Journal [online]. 2016, , 1-12 [cit. 2016-12-16]. ISSN 0149-0451; DOI: 10.1080/01490451.2016.1141339

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Na laboratorních cvičeních je vyžadována příprava. Na závěr semestru vyhodnocení laboratorních prací. V přednáškách je průběžná kontrola znalostí vedena formou diskuze k probírané látce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Participation in field trips. Oral examination.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mineral biotechnology and development, environmental biogenic matter 2. Characteristics of bacteria 3. Characteristics of yeast 4. Characteristics of fungi 5. Characteristics of algae 6. The influence of the external environment on microorganisms 7. Growth curve 8. Characteristics of bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans 9. Direct and indirect leaching 10. Factors affecting the activity of bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans 11. Bacterial leaching of ores 12. Desulphurization of coal 13. Bioaccumulation of metals and secondary treatment plants 14. Effect of microorganisms on silicates and aluminosilicates 15. Biodegradation of hydrocarbons

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner