546-0378/03 – Úvod do ochrany životního prostředí (UOZP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
SEN082 Ing. Lucie Čajová
NAD028 Ing. Hana Nadkanská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se orientuje v klíčových oblastech ochrany životního prostředí, je schopen kritického pohledu na současné globální ekologické problémy a vědomě pracuje s vzájemnými vazbami mezi živou a neživou přírodou a lidskou společností. Je seznámen s hlavními zdroji znečištění ŽP a alternativními zdroji energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Vyučovací předmět Úvod do studia ŽP je koncipován nejen jako úvod ke studiu dané problematiky, jejíž podrobnější studium je součástí odborných předmětů ve vyšších ročnících, ale zároveň je také úvodem do studia oboru Environmentální inženýrství ako takového. Z tohoto důvodu mají požadavky - kladené na studenty - komplexní charakter (tedy pohybují se nejen v rovině znalostní, ale také postojové a dovednostní).

Povinná literatura:

BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany ŽP. Praha : Informatorium, 2004. DIRNER, V. a kol. Ochrana životního prostředí, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, 1997. DIRNER, V., HERČÍK, M. Základy environmentalistiky. VŠB-TU, 2007. HERČÍK M., LAPČÍK, V., OBROUČKA, K. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium, skriptum VŠB, 1995.

Doporučená literatura:

Pech, P.- Bláhová, O.- Dirner, V. : Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB, 1997 (dotisk) Herčík M. : Ochrana životního prostředí a legislativa, Ostrava, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- semestrální práce, - prezentace na zadané téma - průběžná kontrola písemnou i ústní formou

E-learning

Další požadavky na studenta

.......................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ochrany životního prostředí. Vymezení základních pojmů. 2. Země a život. Člověk a jeho životní prostředí. 3. Poškozování přírodních složek prostředí. Znečišťování ovzduší a vod. Poškozování půd. 4. Negativní vlivy na stabilitu ekosystémů a na radiační a tepelnou bilanci planety. 5. Vlivy antropogenních činností na prostředí: zemědělství a průmysl. Fyzikální a chemické znečišťování prostředí. 6. Vlivy antropogenních činností na prostředí: získávání energie, těžba surovin, doprava. Neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů surovin a energií. Rekultivace a revitalizace krajiny. 7. Vlivy antropogenních činností na prostředí: konzumní způsob života, produkce odpadů. 8. Globální ekologické problémy. 9. Možnosti ochrany přírodních složek prostředí – technologická ochrana. Technologie ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany půd. Technologie ochrany před fyzikálním a chemickým znečišťováním znečišťováním. 10. Nakládání s odpady. Základní způsoby likvidace odpadů. Zavádění „čistých“ technologií. 11. Úspora spotřeby energie - využívání jejích alternativních zdrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní