546-0379/01 – Environmental Economics (EkŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Combined Graded credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Solving the environmental problems from economic view. Students will learn how to find the informations for the cooperation with praxis, global knowledges about prolematics, lead kvalitative reasons of their work, communication (in word and writing), learn the branch terminology

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

The main task of subject is to take away barrier in intensive communication between economy and environment. Student from different technical branch will teach how work with special economic language in its specific form – in environmental economy.

Compulsory literature:

Moldan,B. et al.: Economic aspects of environmental protection, Carolinum, Charles University Press, Praha 1998 Tietenberg,T.:Environmental and Natural Resource Economics, Harper Collins Publishers, N.Y.1992 Eban S. Goodstein: Economics and the environment, USA, 1995 Pearce D.,Markandya A.,Barbier B. Edward: Blueprint for a Green Economy, London, 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – vztahy mezi člověkem a přírodou, počátky a vývoj ekonomického myšlení ve vztahu k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, šetrné využívání přírodních zdrojů a naplňování koncepce trvale udržitelného rozvoje 2. Důsledky znečišťování životního prostředí, znečištění jako externality, teorie externalit (podstata, příčiny vzniku a dopady), teorie optimalizace externalit, kvantifikace externalit a ekonomických škod ze znehodnocování přírodních složek životního prostředí 3. Kvalita životního prostředí jako problém alokace zdrojů, ekologické zatížení reprodukčního procesu, tržní a netržní ekonomické oceňování obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů 4. Efektivnost ochrany životního prostředí a náklady na jeho ochranu, analýzy negativních efektů vyvolaných ekologickými škodami 5. Environmentální škody, škody ze znehodnocování životního prostředí 6. Teorie environmentální politiky a rozhodování, úloha státní regulace a ochrany životního prostředí, význam a přínosy environmentální politiky 7. Formování státní ekologické politiky, koncepce,, legislativní rámec a nástroje ekologické politiky a financování péče o životní prostředí 8. Informační zabezpečení péče o životní prostředí, systém řízení péče o životní prostředí, organizační uspořádání péče o životní prostředí 9. Koncepce a strategie udržitelného rozvoje, základní principy teorie udržitelného rozvoje, indikátory TUR 10. Politika životního prostředí na nadnárodní úrovni, globální konference OSN, Ministerské konference OSN „Životní prostředí pro Evropu“ (Dobříšská, Lucernská, Sofijská, Aarhuská) Mezinárodní spolupráce v oblasti péče o životní prostředí, mezinárodní úmluvy, politika životního prostředí v Evropské unii a ČR

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 40  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner