546-0392/01 – Production Technology II (VT II)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Tomáš Bouchal, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámit studenty se základy znalostí těžby a technologiemi zpracovávající nerostné suroviny. Zpracování několika základních kovů z historického pohledu až do současnosti. Pojímá dobývání a zpracovávání surovin jako samostatné průmyslové odvětví. Předmět poskytne studentům znalosti o těžbě, následném zpracování i využití jednotlivých materiálů. Student získá vědomosti o surovinové základně ČR.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Vyučovací předmět Výrobní technologie je koncipován jako navazující předmět na znalosti, které si studenti osvojili již v předcházejících ročnících svého studia. Z tohoto důvodu mají požadavky - kladené na studenty- komplexní charakter (tedy pohybují se nejen v rovině znalostní, ale také postojové a dovednostní). Přednášky budou uskutečněny i v terénu formou exkurze po výrobních technologií, které se vztahují k osnově předmětu.

Compulsory literature:

1. Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 2. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. 3. Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 s. 4. Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335s. 5. Brož,L.- Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985. 6. Jelínek,R.: Slévárenství, VŠB Ostrava

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia ústní i písemnou formou. Semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Surovinová základna ČR 2 Energetické suroviny 3. Lomové dobývání surovin a nerostů. 4. Těžba a zpracování černého uhlí 5. Těžba a zpracování hnědého uhlí 6. Těžba a zpracování ropy a uranu. 7. Cín. Rudy a jejich zpracování, výroba a rafinace kovu. Technologie. 8. Měď. Rudy a jejich zpracování, výroba a rafinace kovu. Technologie. 9. Olovo. Rudy a jejich zpracování, výroba a rafinace kovu. Technologie. 10. Železo. Rudy a jejich zpracování, výroba surového železa. Technologie. Vysoká pec 11. Ocel. Základy ocelářství. 12. Slévání a odlévání. Výroba bronzu, základní třídění. Odlévání – základní postupy. 13. Drahé kovy. 14. Výroba papíru. Historie a současnost

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner