546-0396/02 – Instrumentální metody analýzy II (IMA II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOZ0008 Ing. Aleš Božoň
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Získání základních poznatků z instrumentálních analytických metod a prohloubit tak připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá kompetence pracovat v analytické laboratoři se základním instrumentálním vybavením.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí moderní instrumentální laboratorní techniky, včetně získání praktických dovedností. Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.

Povinná literatura:

PERTILE E. a V. ČABLÍK. Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2. PERTILE, E. a D. SUROVKA. Učební texty k praktiku IMA, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2016. 97 s. MELOUN M. a J. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Doporučená literatura:

LABUDA, J. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. Edícia príručiek. ISBN 9788022737692. KŘÍŽEK, M. a J. ŠÍMA. Analytická chemie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015. ISBN 978-80-7394-486-5. PRAUS, P. a J. VONTOROVÁ. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/617/Analyticka_chemie_II.pdf. JANOŠ, P. Čím se zabývá environmentální analytická chemie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-789-0. Dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/27e_final_tisk.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí během semestru je realizována v rámci cvičení - kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do instrumentálních metod. Využití kvalitativní i kvantitativní. Vymezení problematiky. Základní pojmy. 2. Procesy získávání informací. Analytické metody absolutní a komparativní. Kalibrační metody. Vývojové trendy v instrumentálních metodách analýzy. 3. Rychlé analytické metody – screening. Účel použití. Výhody a nevýhody. 4. Elektroanalytické metody založené na měření napětí: Rovnovážná potenciometrie přímá, nepřímá. Princip, instrumentace, použití, výhody/nevýhody. 5. Elektroanalytické metody založené na měření proudu: Voltametrie a polarografie. Konduktometrie. Princip, instrumentace, použití, výhody/nevýhody. 6. Přehled separačních metod, principy a jejich analytické využití: Planární chromatografie: chromatografie tenkovrstvá (TLC + HPTLC), na papíře, analytické využití, výhody/nevýhody. 7. Kolonová chromatografie - obecný princip, instrumentace, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, chromatogram, analytické využití. Charakteristické rozdíly v experimentálním uspořádání a provádění plynové a kapalinové chromatografie. Použití chromatografických metod. Nové trendy: UHPLC, GC/MS, HPLC/MS. 8. Elektroforéza - princip, instrumentace, analytické využití: IEF, CE, izotachoforéza. Membránové separace: ultrafiltrace, dialýza, obrácená osmóza, elektrodialýza. Hmotnostní spektrometrie - princip metody, instrumentace, hmotnostní spektrum, analytické využití. 9. Přehled optických metod. Optické spektrální přístroje. Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie a turbidimetrie: principy, instrumentace a jejich analytické využití. 10. Emisní atomová spektrální analýza. Plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie. UV/Vis spektrometrie, Luminiscenční analýza. Princip metody, instrumentace, analytické využití. 11. Infračervená spektrometrie. Ramanova spektra - princip metody, analytické využití. 12. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - princip, instrumentace, analytické využití. Radiochemické metody 13. – 14. Analýza odpadů: Druhy analýz. Rozsah rozboru odpadu. Analýza komunálních odpadů: fyzikálně-chemická analýzy. Analýza látek těkavých a částečně těkavých, POPs. Analýza látek anorganických. Osnova cvičení: Laboratorní cvičení doplňuje přednášku a klade důraz na osvojení si základních operací instrumentálních metod analýzy. Všechny práce v laboratoři musí být prováděny bezpečně, proto jsou studenti vždy na začátku semestru seznamování s bezpečností práce v laboratoři. Cílem cvičení je seznámit studenty s fyzikálněchemickými metodami analýzy kvantitativní. Podmínkou vstupu do praktika je úspěšné absolvování vstupního testu. Student, který v testu neuspěje, nebude moci pokračovat ve cvičení a může k opravě využít náhradní termín, který bude vypsán na konci semestru. Praktikum pro studenty prezenční formy studia probíhá dle návodů dostupných na www stránkách IEI. Povinností studenta je připravit se na praktika – seznámit se detailně s návody, potřebnými výpočty, postupy atd. a potřebné výpočty, tabulky apod. si připravit do svého laboratorního deníku, který vždy na začátku hodiny předloží ke kontrole cvičícímu. Předpokladem pro úspěšné absolvování vstupního testu je znalost základních chemických výpočtů, periodické tabulky, anorganického názvosloví a vyčíslování chemických rovnic. S aktuálním harmonogramem cvičení včetně podmínek udělení zápočtu je student prokazatelně seznámen vždy na začátku semestru (1. hodina) a seznam úloh včetně podmínek zápočtu je zveřejněn na nástěnce v laboratoři (J218). Protokoly musí být odevzdány vždy do následující hodiny, jinak budou sráženy body za pozdní odevzdání. Student musí absolvovat všechny úlohy uvedené v aktuálním harmonogramu cvičení, v případě řádně omluvené absence (z důvodu nemoci), maximálně však 3x, bude studentovi umožněn náhradní termín pro splnění předepsaných úloh. Povinným vybavením při nástupu do praktika jsou: laboratorní deník s přípravou, laboratorní plášť, ochranný nástavec na pipetu, vhodná obuv, hadr, lihový popisovač. Osnova cvičení kombinovaná forma studia: Cvičení je pro kombinovanou formu studia koncipována jako blokový jednosemestrální kurz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Lab1 - 6 Laboratorní práce 24  0
                Opakování z předmětu IMA I Písemka 8  4
                Závěrečný zápočtový test Písemka 8  4
                Protokol z terénu Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  13
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku