546-0396/04 – Instrumentální metody analýzy II (IMA II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SHA0033 MSc. Samaneh Shaghaghi
SIM0235 Ing. Bohdana Šimáčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Získání základních poznatků z instrumentálních analytických metod a prohloubit tak připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá kompetence pracovat v analytické laboratoři se základním instrumentálním vybavením.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí moderní instrumentální laboratorní techniky, včetně získání praktických dovedností. Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.

Povinná literatura:

PERTILE E. a V. ČABLÍK. Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2. PERTILE, E. a D. SUROVKA. Učební texty k praktiku IMA, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2016. 97 s. MELOUN M. a J. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Doporučená literatura:

LABUDA, J. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. Edícia príručiek. ISBN 9788022737692. KŘÍŽEK, M. a J. ŠÍMA. Analytická chemie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015. ISBN 978-80-7394-486-5. PRAUS, P. a J. VONTOROVÁ. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/617/Analyticka_chemie_II.pdf. JANOŠ, P. Čím se zabývá environmentální analytická chemie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-789-0. Dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/27e_final_tisk.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení problematiky. Základní pojmy. Procesy získávání informací. Analytické metody absolutní a komparativní. Kalibrační metody. Vývojové trendy v instrumentálních metodách analýzy vzorků životního prostředí. 2. Hodnocení výsledků analýzy a způsob jejich vyjadřování se zaměřením na environmentální analýzu. Statistické vyhodnocení analytických výsledků. Referenční materiál, kruhový test. Základy chemometrických přístupů a metod. 3. Testování metrologických vlastností výsledků. Návrh činnosti vyplývající ze získaných dat. 4. Elektroanalytické metody: metody založené na měření potenciálu (rovnovážná potenciometrie, potenciometrické titrace). Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 5. Elektroanalytické metody: metody založené na měření proudu. Voltametrie a polarografie: Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 6. Elektrogravimetrie a coulometrie: provedení za konstantního proudu a konstantního potenciálu. Konduktometrie. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 7. Optické analytické metody: teoretické základy. optické spektrální přístroje. Metody bez výměny energie mezi látkou a zářením, (refraktometrie, polarimetrie, nefelometrie); Refraktometrie, Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 8. Emisní atomová spektrální analýza. Plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie; UV/Vis spektrometrie, Luminiscenční analýza. Základy teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty. Automatické analyzátory s optickou detekcí: FIA, CFA. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 9. Luminiscenční analýza. Infračervená spektrometrie. Ramanova spektra; Rentgenová fluorescenční spektrometrie. Radiochemické metody. Principy jednotlivých metod, instrumentace, aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 10. Separační a koncentrační kroky: teorie. Separační metody: dělení dle principu a dle experimentálního uspořádání, účinnost separačního procesu. Extrakce. Instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 11. Membránové separace. Hmotnostní spektrometrie. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 12. Chromatografické metody. Planární chromatografie: Chromatografie na tenké vrstvě sorbentu, Základy teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty, aplikace. 13. Kolonová chromatografie: GC + HPLC. Nové trendy: UHPLC, GC/MS, HPLC/MS. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody. 14. Elektromigrační metody: teorie, zonální a kapilární elektroforéza, elektroforéza na nosičích a izotachoforéza. Principy jednotlivých metod; instrumentace; aplikace při analýze složek ŽP; výhody/nevýhody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 18
                Protokoly Laboratorní práce 35  17
                Výpočtový protokol Jiný typ úlohy 10  5
        Zkouška Zkouška 55  22 3
Rozsah povinné účasti: 4 hodiny přednášek + 16 hodin cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá výpočtový protokol.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní