546-0401/04 – Environmental Management (EM)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Jana Kodymová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
TUR107 Ing. Juraj Turjak
BEC053 Ing. Daniela Vojkovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge rendered after completion of the course: Do the themes of which have been prepared outline of the subject. Students will learn about developments in the macro environment, learn about the policy instruments of environmental protection, as well as tools to promote sustainable development. Skills rendered after completion of the course: An informed discussion, knowledge of state environmental context and the economy.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The subject is introducing fundamentals and methods of environmental care management in company (as voluntary regulations). There are different access to environmental management and their relationship. Main attention is focused on sustainable development, global scenarios and their use, ecoefectivity, product policy, environmental risk and healthy risk, environmental computer science (informatics).

Compulsory literature:

MADU, Ch. N. Environmental Planning and Management, Imperial College Press, 2007. ISBN: 9781860947988

Recommended literature:

SARKAR D., R. DATTA, A. MUKHERJEE a R. HANNIGAN. An Integrated Approach to Environmental Management. John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1118744406

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět bude obsahovat následující tématické okruhy: 1. Úvod - vývoj strategie ochrany životního prostředí, strategie prevence, historické souvislosti (Římský klub, Naše společná budoucnost, Agenda 21, Podnikatelská charta trvale udržitelného rozvoje), návaznost na předchozí předměty ze základního bloku. Dobrovolná regulace - přístup podniku k ochraně ŽP, změna myšlení, image podniku. 2. Vývoj formalizovaných řídících systémů. 3. Environmentální manažerské systémy - základ, smysl zavádění, propojení na jiné systémy řízení. Terminologie EMS. 4. Specifikace systému EMS, příprava projektu pro zavádění EMS (environmentální politika, dlouhodobé a krátkodobé cíle, školení pracovníků). 5. Nástroje pro přípravu a certifikaci EMS (legislativa, certifikační orgány). Audity EMS - interní, externí, certifikační. 6. Projektové řízení a jeho nástroje (Log FRAME). 7. Úskalí zavádění EMS, užitečnost pro podnik, návaznosti. 8. Legislativní podklady (ISO 14000, v platném znění; EMAS II - 761/2001). 9. Situace v ČR. 10.Vlastní hodnocení podniku metodou ESAP, návrh environmentální politiky, sestavení registru vlivů podniku na ŽP. 11.Osnova školení pracovníků na různém stupni řízení, návrh krátkodobých a dlouhodobých cílů na základě výsledků ESAP. 12.Příprava interních auditorů EMS, příprava otázek pro interní audit EMS, návrh opatření po provedeném interním auditu. 13.Využití certifikace pro image podniku a marketing jeho výrobků (provedeno na případové studii). 14. Společenská odpovědnost v podnikání, environmentální reporting.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation: Submission of a seminar paper on a chosen topic and participation in excursions. Passing the final exam.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.