546-0401/06 – Environmental Management (EM)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Jana Kodymová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
PIV029 Ing. Michal Pivko, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge rendered after completion of the course: Do the themes of which have been prepared outline of the subject. Students will learn about developments in the macro environment, learn about the policy instruments of environmental protection, as well as tools to promote sustainable development. Skills rendered after completion of the course: An informed discussion, knowledge of state environmental context and the economy.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The subject is introducing fundamentals and methods of environmental care management in company (as voluntary regulations). There are different access to environmental management and their relationship. Main attention is focused on sustainable development, global scenarios and their use, ecoefectivity, product policy, environmental risk and healthy risk, environmental computer science (informatics).

Compulsory literature:

MADU, Ch. N. Environmental Planning and Management, Imperial College Press, 2007. ISBN: 9781860947988

Recommended literature:

SARKAR D., R. DATTA, A. MUKHERJEE a R. HANNIGAN. An Integrated Approach to Environmental Management. John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1118744406

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

vypracování a přednes seminární práce, práce na skupinových projektech ve cvičení

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice pojmů životní prostředí a ekologie, ochrana životního prostředí , znečištění a znehodnocení životního prostředí. Změny v životním prostředí v souvislosti s demografickým, technickým a sociálním vývojem, využívání zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Lokální, regionální a globální znečištění, asimilační kapacita přírody. Biodiversita, dohoda o biodiversitě, genové banky ( účel, užití, příklad).2. Historie ochrany životního prostředí. Základní strategie, vývoj v čase, jejich hlavní rysy. Definice reaktivního, preventivního a proaktivního přístupu k ochraně životního prostředí, příklady, koncové technologie (end-of-pipe).3. Udržitelný rozvoj – definice, principy, dokumenty, účast Mezinárodní obchodní komory (ICC) – Světová podnikatelská rada (BCSD), Podnikatelská charta pro udržitelný rozvoj, etické normy pro reklamu4. Strategie prevence – principy, vhodné nástroje a jejich proaktivní působení, strategie dvojího užitku a její výhody5. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) – popis, česká legislativa, časové nároky, účastníci procesu, úloha státní správy, úloha veřejnosti, experti pro posuzování – požadavky na kvalifikaci, vytvoření týmu pro posuzování, metody pro tvorbu dokumentace6. Environmentální audity (EA) – definice, legislativa. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků7. Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. Směrnice IPPC – principy, zavádění (připravovaný český zákon), nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF.8. Honocení životního cyklu výrobku (LCA) – definice, legislativa, metodika, výhody, využití, normy ISO 14040, 140419. Ekolabeling (ekologicky šetrné výrobky) – definice, legislativa, metodika, výhody, využití, norma ISO 14021, evropské normy10. Environmentální manažerské systémy – definice, základní rysy, legislativa v historickém přehledu, rozdíly mezi jednotlivými normami. Zavádění EMS podle ISO 14001 – environmentální politika, cíle a cílové hodnoty,environmentální programy, trénink zaměstnanců, audit EMS, přezkoumání systému vedením, účast konzultantů, týmová práce, projektové řízení. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. EMAS – rozdíly oproti ISO 14001, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele. Registrace ověřených EMAS – odpovědný orgán. vazby na jiné řídící systémy (jakost, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik). Indikátory environmentálního výkonu, ISO 1403111. Dobrovolné dohody – důvody, metodika, vazby na legislativu, výhody12. Environmentální ekonomie – základní pojmy, ekonomické nástroje pro ochranu ŽP, environmentální účetnictví Cvičení:1. týden - Zahajovací - podmínky zápočtu, doporučená literatura, otázky ke zkoušce, zadání seminárních prací2. týden - Meze růstu (Meadows Denis H., Meadows Donella L.: The Limits to Growth), názorné předvedení základních křivek pomocí počítače (simulace změn)3. týden - Historie ochrany životního prostředí - anketa, quiz a diskuse k danému tématu4. týden - Agenda 21 - dokumenty z Ria, její aplikace v ČR (státní politika), Místní Agenda 215. týden - Seznámení s celým procesem EIA (názorné ukázky konkrétních dokumentací EIA)6. týden - Environmentální audity - výukový film pro auditory z výrobny uzenin + aplikace postupů auditorů v praxi7. týden – CP – bloková schémata, vstupní hodnocení, cvičení na rozpoznávání opatření CP8. týden – CP – brainstorming, nácvik generování variant a jejich hodnocení9. týden - CP - čistší produkce : interaktivní simulační hra FUN FACTORY10. týden - Hodnocení životního cyklu - LCA, analýza toku látek při vaření kávy (názorná ukázka)11. týden - Ekolabeling – směrnice (praktické ukázky), přehled typů environmentálního značení12. týden - EMS - aspekty a dopady - hodnocení podle významnosti, praktické cvičení13. týden - Dobrovolné dohody, vyjednávací hra14. týden - Udělení zápočtuSoučástí každého cvičení je prezentace seminární práce, která se vztahuje k dané problematice. Seminární práce jsou zadány hned v prvním týdnu výuky. Požadovaný rozsah 2 – 4 strany textu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Submission of a seminar paper on a chosen topic and participation in excursions. Passing the final exam.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner