546-0401/08 – Environmentální management (EM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá znalosti o vývoj ŽP v makroměřítku, seznámí se s politickými nástroji ochrany ŽP, dále nástroji pro podporu udržitelného rozvoje. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Poučená diskuse, znalost souvislostí stavu ŽP a ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se zásadami a metodikou řízení péče o životní prostředí v podniku formou dobrovolné regulace. Jsou uvedeny různé přístupy k problematice environmentálního managementu a jejich souvislosti. Dále je pozornost zaměřena na udržitelný rozvoj, globální scénáře a jejich aplikace, ekoefektivitu, výrobkovou politiku, rizika v životním prostředí a pro zdraví, informatiku v oblasti životního prostředí.

Povinná literatura:

[1] Ekosystémy a lidský blahobyt. COŽP Praha 2006 (elektronicky u přednášející). [2] Global Scenarios. WBCSD 1997 (elektronicky u přednášející). [3] Internet: www.mzp.cz, www.szu.cz, www.cenia.cz. [4] ISO normy skupiny 14000.

Doporučená literatura:

[1] www.wbcsd.org , www.unido.org , www.unep.org , www.who.org. [2] www.mzp.cz , www.cemc.cz , http://europa.eu/comm/environment/ipp/home.htm. [3] Různé vědecké časopisy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast studentů na cvičeních, diskuse k prezentovaným tématům

E-learning

Další požadavky na studenta

Součástí každého cvičení je prezentace seminární práce, která se vztahuje k dané problematice. Je požadována schopnost ve vymezeném čase prezentovat zadané téma v PowerPointu a obhájit ho v diskusi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Environmentální management – diskuse různých přístupů, jejich ekonomické dopady 2. Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. IPPC – principy, zavádění, nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF, česká legislativa. 3. Environmentální audity (EA) – definice, předpisy. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků 4. Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) – definice, metodika, výhody, využití, normy ISO 14040, 14044. 5. Environmentální značení. Národní program environmentálního značení, evropské značení. 6. Environmentální manažerské systémy. Zavádění EMS podle ISO 14001 – environmentální politika, cíle a cílové hodnoty, environmentální programy, trénink zaměstnanců, audit EMS, přezkoumání systému vedením, účast konzultantů, týmová práce, projektové řízení. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. 7. EMAS – rozdíly oproti ISO 14001, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele. Registrace ověřených EMAS, odpovědný orgán. 8. Vazby na jiné řídicí systémy (kvalita, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik), integrovaný manažerský systém. 9. Indikátory environmentálního profilu, ISO 14031, ekoefektivita. 10. Environmentální reporting, CSR 11. Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií 12. Environmentální management území (město, region), environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití 13. Informační technologie v ochraně ŽP – způsoby využití. 14. Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti, česká legislativa. Cvičení: 1. Zahajovací - podmínky zápočtu, doporučená literatura, otázky ke zkoušce, zadání seminárních prací 2. Meze růstu (Meadows Denis H., Meadows Donella L.: The Limits to Growth), názorné předvedení základních křivek pomocí počítače (simulace změn) 3. Scénáře pro globální ekosystém 4. Agenda 21 - dokumenty z Ria, její aplikace v ČR (státní politika), Místní Agenda 21 5. Seznámení s celým procesem EIA (názorné ukázky konkrétních dokumentací EIA, práce s informačním systémem) 6. Environmentální audity - výukový film pro auditory z výrobny uzenin + aplikace postupů auditorů v praxi 7. CP – bloková schémata, vstupní hodnocení, cvičení na rozpoznávání opatření CP 8. CP – brainstorming, nácvik generování variant a jejich hodnocení 9. Projektové řízení, SWOT analýza 10. Hodnocení životního cyklu - LCA, ukázka práce se software SIMAPRO 11. Ekolabeling – směrnice (praktické ukázky), přehled typů environmentálního značení 12. EMS - aspekty a dopady - hodnocení podle významnosti, praktické cvičení 13. Dobrovolné dohody, vyjednávací hra 14. Udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku