546-0403/01 – Hydrobiology (HydBio)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu

Teaching methods

Summary

Lecture „Hydrobiology“ provides an basic overview of freshwater ecosystems from the point of their biology and biotic relationships, physico-chemical characteristics, material and energy fluxes and consequences of anthropogenic impacts.

Compulsory literature:

Cushing, C.E., Allan, J.D., Streams, Their ecology and life, 2001,Academic Press, San Diego, CA. Gaisler,J.,Studies in hydrobiology,2001,Masaryk University Brno. Hynes, H.B.N., The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press. Kalff, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. Lampert, W., Sommer, U. : Limnoecology: The ecology of lakes and streams,1997 Oxford University Press, New York.

Recommended literature:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer 2nd ed. edition, 2007. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Voda jako životní prostředí - fyzikální a chemické vlastnosti, anorganické a organické látky ve vodě a jejich vztah k flóře a fauně, voda v biosféře, její funkce, koloběh. 2. Geologické a biotypologické rozdělení vod - základní typy vnitrozemských vod: jezera, rybníky, údolní nádrže, tekoucí vody,podzemní vody. 3. Hlavní zástupci sladkovodních organismů - viry, bakterie, houby, lišejníky, nižší a vyšší rostliny. 4. Hlavní zástupci sladkovodních organismů- jednobuněční a mnohobuněční živočichové. 5.Organismy a jejich adaptace na vodní prostředí (stygobionti,plankton,bentos,pleuston,neuston,nekton,nárosty,emerzní,submerzní a natantní makrofyta, vznášivost,fotopigmenty,osmoregulace,adaptace na proud,teplotu..) 6.Břehové a příbřežní porosty (druhy, účinek, výsadba, údržba). 7. Metody odběrů vzorků planktonu, bentosu. 8. Biologická produktivita vod a potravní řetězce ve vodních ekosystémech. 9. Proces znečišťování povrchový vod - zdroje a druhy znečišťujících látek. 10. Samočištění vodních toků- fyzikální a chemické pochody samočištění,vliv znečištění na výskyt vodních organismů,sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 11. Posuzování čistoty povrchových vod – saprobní systémy. Biologické testy toxicity. 12. Změny průtoků a vliv úprav toků. 13. Acidifikace vodních ekosystémů- zdroje polutantů, krátkodobé a dlouhodobé změny v kyselosti vod, rozsah acidifikací. 14. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 15. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod. Technologie čištění splaškových vod .

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner