546-0403/02 – Hydrobiologie (HydBio)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními a funkčními aspekty vodních ekosystémů, strukturou společenstev stojatých a tekoucích vod, funkčními a trofickými vztahy a regulační mechanismy, se zatěžováním vod odpadními vodami a dalšími antropickými vlivy (problémy acidifikace, eutrofizace vod) a v neposlední řadě s problematikou revitalizace vodních toků.

Povinná literatura:

Ambrožová, J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001, Skriptum VŠCHT Praha. Ambrožová, J., Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002,Skriptum VŠCHT Praha. Hartman, P. a kol., Hydrobiologie, 1998, Praha. Lellák, J., Kubíček, F.: Hydrobiologie, 1992, UK Praha. Melčáková, Iva - Nováková, Jana. Ekologické aspekty technické hydrobiologie - multimediální učební text, poslední revize říjen 2007, Dostupné z : http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html

Doporučená literatura:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. AMBROŽOVÁ, J.:Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001, Skriptum VŠCHT Praha, www.vscht.cz AMBROŽOVÁ, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002,Skriptum VŠCHT Praha. HARTMAN, P. a kol.: Hydrobiologie, 1998, Praha. HETEŠA, J.,SUKOP, I.: Ekologie vodního prostředí, Skriptum VŠZ Brno,1994. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F.: Hydrobiologie, 1992, UK Praha. SUKOP, I.: Aplikovaná hydrobiologie, 1998, MZLU Brno. ZELINKA, M., KUBÍČEK, F.: Základy aplikované hydrobiologie, 1985, Praha SPN.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda jako životní prostředí - fyzikální a chemické vlastnosti, anorganické a organické látky ve vodě a jejich vztah k flóře a fauně, voda v biosféře, její funkce, koloběh. 2. Geologické a biotypologické rozdělení vod - základní typy vnitrozemských vod: jezera, rybníky, údolní nádrže, tekoucí vody,podzemní vody. 3. Hlavní zástupci sladkovodních organismů - viry, bakterie, houby, lišejníky, nižší a vyšší rostliny. 4. Hlavní zástupci sladkovodních organismů- jednobuněční a mnohobuněční živočichové. 5.Organismy a jejich adaptace na vodní prostředí (stygobionti,plankton,bentos,pleuston,neuston,nekton,nárosty,emerzní,submerzní a natantní makrofyta, vznášivost,fotopigmenty,osmoregulace,adaptace na proud,teplotu..) 6.Břehové a příbřežní porosty (druhy, účinek, výsadba, údržba. 7. Metody odběrů vzorků planktonu, bentosu. 8. Biologická produktivita vod a potravní řetězce ve vodních ekosystémech. 9. Proces znečišťování povrchový vod - zdroje a druhy znečišťujících látek. 10. Samočištění vodních toků- fyzikální a chemické pochody samočištění,vliv znečištění na výskyt vodních organismů,sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 11. Posuzování čistoty povrchových vod – saprobní systémy. Biologické testy toxicity. 12. Změny průtoků a vliv úprav toků. 13. Acidifikace vodních ekosystémů- zdroje polutantů, krátkodobé a dlouhodobé změny v kyselosti vod, rozsah acidifikací. 14. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 15. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod. Technologie čištění splaškových vod .

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku